Нижник Ю. Акустико-емісійна система для автоматизованого контролю витоку рідин в трубопроводі

Магістерська дисертація складається з 97 сторінок, 40 рисунків, 27 літературних джерел.
Магістерська дисертація являє собою постановку і вирішення задачі проектування акустико-емісійної системи для виявлення тріщин в протяжному, металевому об’єкта контролю. Завданням даного проекту є розрахунок п’єзоперетворювача та електроакустичного трактів датчика для контролю витоку рідин в трубопроводі. В магістерській дисертації наведені розрахунки: геометричних розмірів блоку контролю (п’єзоелектричного перетворювача, розташування датчиків на об’єкті контролю) з урахуванням особливостей контролю, вірогідності контролю та електричних елементів. В графічній частині магістерської дисертації приведена структурна схема датчика виконана на аркуші формату А3, функціональна схема – на аркуші А2, складальний кресленик датчика – на аркуші формату А1, електрична принципова схема – на аркуші А0, та специфікації на електричну принципову схему та складальний кресленик.

Мета роботи: спроектувати автоматизовану систему, яка зможе ефективно контролювати підземні магістральні трубопроводи на предмет знаходження тріщин, що розвиваються.
Предмет дослідження: методи та засоби акустико-емісійного контролю цілісності магістрального трубопроводу.
Об'єкт дослідження: моніторинг трубопроводу.

Керівник: доц., к.т.н., доц. Галаган Р.М.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

Перелік літературних посилань

[1] Damage mechanism identification in composites via machine learning and acoustic emission [Електронний ресурс] / [С. Muir, B. Swaminathan, A. Almansour та ін.] // npj Computational Materials volume 7, Article number: 95 (2021). – 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://www.nature.com/articles/s41524-021-00565-x.
[2] Галаган Р. М. Теоретичні основи ультразвукового неруйнівного контролю: підручник / Р. М. Галаган. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 263
[3] Humbare R. Acoustic Emission Equipment Market by Product Type. Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2019–2027 [Електронний ресурс] / R. Humbare, V. Kumar // Electronic Systems and Devices. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://www.alliedmarketresearch.com/acoustic-emission-equipment-market-A06648.
[4] Трубопроводи: еволюція транспортування рідин і газів [Електронний ресурс] // Метінвест. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://metinvestholding.com/ua/media/news/truboprovodi-evolyuciya-transportirovki-zhidkostej-i-gazov.
[5] Білецький В. С. Трубопровід [Електронний ресурс] / В. С. Білецький, Ю. Г. Світлий // Велика українська енциклопедія. – 2021. – Режим доступу до ресурсу:https://vue.gov.ua/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4.
[6] 16 types of Pipelines and their construction method [Електронний ресурс] // The Construction Encyclopedia – Режим доступу до ресурсу: https://theconstructor.org/structural-engg/structural-design/types-pipeline-construction-method/1854/#5_Water_Pipeline.
[7]Агабалаев Р. Класифікація дефектів трубопровода [Електронний ресурс] / Расим Агабалаев // Національний дослідницький університет імені І.М. Губкіна. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://ppt-online.org/508248.
[8] Anastasopoulos A. Acoustic emission leak detection of liquid filled buried pipeline [Електронний ресурс] / A. Anastasopoulos, D. Kourousis // ResearchGate. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: https://www.researchgate.net/publication/266178689_Acoustic_emission_leak_detection_of_liquid_filled_buried_pipeline
[9] Palmer-Jones R. International Conference on The Evaluation and Rehabilitation of Pipelines Prague, October 2008 © Page 1 of 27 A Proposal for the Development of an International Recommended Practice in Pipeline Defect Assessment and Repair Selection [Електронний ресурс] / R. Palmer-Jones, S. Turner // Penspen – Режим доступу до ресурсу: https://www.penspen.com/wp-content/uploads/2014/09/defect-assessment-and-repair.pdf
[10] Цапенко В.К. Основи ультразвукового неруйнівного контролю: Підручник / В.К. Цапенко, Ю.В. Куц. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 448 с
[11] Аміакопровід Тольятті — Одеса [Електронний ресурс] // Wikipedia – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Аміакопровід.
[12] Citation: Ahmad, S.; Ahmad, Z.;Kim, C.-H.; Kim, J.-M. A Method for Pipeline Leak Detection Based on Acoustic Imaging and Deep Learning. Sensors 2022, 22, 1562. https://doi.org/10.3390/s22041562
[13] BARAN I. ACOUSTIC EMISSION TESTING OF UNDERGROUND PIPELINES OF CRUDE OIL OF FUEL STORAGE DEPOTS [Електронний ресурс] / I. BARAN, I. LYASOTA, K. SKROK // 32nd European Conference on Acoustic Emission Testing. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://www.ndt.net/article/ewgae2016/papers/15_paper.pdf.
[14] Бабак В. П. Теоретичні основи інформаційно-вимірювальних систем : посібн. / В. П. Бабак, С. В. Бабак, В. С. Єременко ; під. ред. чл.-кор. НАН України В. П. Бабака. — Київ, 2014. — 832 с
[15] Нижник Ю. «Ультразвуковий дефектоскоп для контролю осей колісних пар трамваїв» [Електронний ресурс] / Юлія Нижник. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://asnk.kpi.ua/index.php/studentu/biblioteka-2/54-anotatsii/spetsialisty/671-nizhnik-yu-m-ul-trazvukovij-defektoskop-dlya-kontrolyu-osej-kolisnikh-par-tramvayu.
[16] Ахмад С.; Ахмад З.; Кім К.-Х.; КімЖ.-М. Метод виявлення витоку
трубопроводу на основі акустичного зображення та глибокого навчання. Датчики 2022 рік, 22, 1562. https:// doi.org/ 10.3390/s22041562
[17] Марасанов В. В. Статистична Обробка Сигналів Акустичної Емісії Та Їх Параметрів [Електронний ресурс] / В. В. Марасанов, О. В. Шарко, А. В. Шарко. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2018/jun/12972/1198-107.pdf.
[18] Згорткові нейронні мережі (CNN): Вступ [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://techukraine.net/ згорткові-нейронні-мережі-cnn-вступ.
[19] How to Inspect a Structure Using Acoustic Emission Testing? [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://theconstructor.org/practical-guide/155456/#Continuous_Acoustic_ Emission_Test.
[20] Шаповалов Е.В. Современные методы и средства неразрушающего контроля сварного соединения, выполненного контактной точечной сваркой (Обзор) / Е.В. Шаповалов, Р.М. Галаган, Ф.С. Клищар, В.И. Запара // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – Київ. – 2013. – № 1. – С. 10-22.
[21] Петрик В.Ф., Протасов А.Г., Галаган Р.М., Муравйов О.В., Момот А.С. Бездротові технології в автоматизації неруйнівного контролю. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 2021. Том 32 (71), № 5. с. 25-29.
[22] Сторожик Д. В. Комплексування мультиспектральних зображень, як метод підвищення їх інформативності при бінарній сегментації / Д. В. Сторожик, О. В. Муравйов, А. Г. Протасов, В. Г. Баженов, Г. А. Богдан // Наукові вісті КПІ. – 2020. № 2. – С. 82-87.
[23] Розроблення стартап-проекту [Електронний ресурс] : Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей / За заг. ред. О.А. Гавриша. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 28 с.
[24] Гавриш, О. А. Розробка стартап-проектів. Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальностей 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / О. А. Гавриш, К. О. Бояринова, К. О. Копішинська ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,88 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 188 с. – Назва з екрана.
[25] Куц Ю.В. Новітні системи та технології: навчальний посібник / Ю. В. Куц, Ю. Ю. Лисенко, А.С. Момот; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 123 с.
[26] Баженов В.Г. Електроніка. Лабораторний практикум: навчальний посібник / В. Г. Баженов, Є. Ф. Суслов, Ю. Ю. Лисенко, А.С. Момот; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 70 с.
[27] Куц Ю.В. Спеціальні розділи математики. Курс лекцій: навчальний посібник / Ю. В. Куц, Ю. Ю. Лисенко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 180 с.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021