Мамчур Н.Д. Прилад для дистанційного контролю високовольтного обладнання

Метою дипломного проєкту є розробка приладу для дистанційного контролю високовольтного обладнання з додатковими функціями, що може використовуватися в областях енергетики.

У межах даного проєкту було досліджено теоретичні основи безконтактного контролю високовольтного обладнання, спроєктовано прилад дистанційного вимірювання, що працює в ультрафіолетовому спектральному діапазоні, змодельовані оптична система приладу, здійснено підбір комплектуючих, розроблено принципову електричну схему, складальне креслення.

Робота викладена на 69 сторінках (без додатків), містить 3 таблиці, 42 рисунки, 4 графічних креслення та 22 літературних джерела.

Ключові слова: дистанційний контроль високовольтного обладнання, електронно-оптичний контроль, електронно-оптичний перетворювач, ультрафіолетове випромінювання, електронно-оптичний дефектоскоп, коронний розряд, оптична система.

Керівник: ст. викладач, к.т.н. Муравйов О.В.

Повний текст проєкту (.pdf)

Повний перелік дипломних проєктів та робіт

Список використаної літератури

1. Получение и интерпретация изображений электрических разрядов методом оптической УФ-дефектоскопии [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://chemtech.ru/poluchenie-i-interpretacija-izobrazhenij-jelektricheskih-razrjadov-metodom-opticheskoj-uf-defektoskopii/.
2. Галаган Р. М. Ультразвукова система діагностики технічного стану порцелянових ізоляторів / Р. М. Галаган, В. С. Єременко // Вісник НаціональногоТехнічного Університету України «КПІ». Серія приладобудування. – Київ. – № 42. – 2011. – С. 62-70
3. Галаган Р. М. Ультразвуковий контроль відкритої мікроскопічної пористості фарфорових ізоляторів [Електронний ресурс] / Р. М. Галаган, В. С. Єременко // Київ: НТУУ «КПІ». – 2016. – Режим доступа: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15331.
4. Райзер Ю. П. Физика газового разряда. Изд. 2-ое, доп. и перераб. М.: Наука, 1992. – 536 с.
5. Куц Ю. В. Імпульсний вихрострумовий контроль об’єктів циліндричної форми / Ю.В. Куц, Ю.Ю. Лисенко // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Приладобудування. – вип. 45. – 2013. – С. 69-75.
6. Мамчур, Н. Д. Методы обнаружения и борьбы с коронными разрядами на высоковольтном оборудовании / Н. Д. Мамчур, А. В. Муравьёв // Материалы XVIII Международной научно-практической конференции «Эффективные инструменты современных наук - 2021», г. Прага, 22-30 апреля, 2021 г. – Прага : Education and Science, 2021. – Vol. 5. – С. 65-70.
7. Живкович, А. В. Современные технологии бесконтактного измерения температуры / А. В. Живкович, А. В. Муравьёв // Материалы XVI Международной научно-практической конференции «Динамика научных исследований - 2020», 07-15 июля 2020, Пшемысль, Польша. – Przemyśl : Nauka i studia, 2020. – Vol. 7. – С. 110-115.
    8.  Protasov A.G. Application of the digital orthogonal method of phase measurement for characteristics materials definition by ultrasonic method / A.G. Protasov, H.A. Bohdan // Naukovi visti NTUU «KPI». Seriia Tekhnichni nauky. – no. 2. – 2016. – pp. 87-93.
    9. Муравьёв А. В. Перспективы применения нанотехнологий в микроэлектронике при производстве дисплеев / А. В. Муравьёв // Приборостроение – 2018: материалы 11-й Международной научнотехнической конференции. – Минск, Белоруссия, 2018. – С. 311-313.
10. Зайдель И. Н., Куренков Г. И. Электронно-оптические преобразователи / И. Н. Зайдель, Г. И. Куренков// Москва: «Советское радио». – 1970. – С. 5-6.
11. Мамчур Н. Д. Технології електронно-оптичних перетворювачів / Н. Д. Мамчур // Ефективність та автоматизація інжинерних рішень у приладобудуванні. – 2020. – С. 214–218.
12. Сторожик Д. В. Комплексування зображень, як спосіб покращення якості бінарної сегментації / Д. В. Сторожик, О. В. Муравйов // XV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні», 10-11 грудня. – Київ, Україна. – 2019. – С. 290-293.
13. Грузевич Ю. К. Оптико-электронные приборы ночного видения. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014. – 276 с.
14. Мамчур Н. Д. Використання електронно-оптичних дефектоскопів у неруйнівному контролі / Н. Д. Мамчур // Погляд у майбутне приладобудування. – 2020. – С. 273–276.
15. ФИЛИН-6 — электронно-оптический дефектоскоп (ЭОД) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.electronpribor.ru/catalog/113/filin-6.htm#all.
16. Назарчук О. О. Компенсація терморозфокусування оптичної системи термографа / О. О. Назарчук, О. В. Муравйов. // Біомедична інженерія. – 2017. – №5. – С. 66–67.
17. Tyagur V. M. Passive optical athermalization of an IR three-lens achromat / V. M. Tyagur, O. K. Kucherenko and A. V. Murav’ev // Journal of Optical Technology. – vol. 81 (4). – 2014. – pp. 199-203.
18. Колесова А.А. Разработка и исследование объектива ультрафиолетового диапазона спектра / А.А. Колесова, А.В Полесский, К.А. Хамидуллин, А.Д. Юдовская. // Прикладная физика. – 2013. – №5. – С. 63– 66.
19. Муравьёв А. В. Основные тенденции, проблемы и перспективы развития дисплейной наноэлектроники / А. В. Муравьёв // Неруйнівний контроль в контексті асоційованого членства України в Європейському союзі: матеріали 2-гої науково-технічної конференції з міжнародною участю. – Польща, Люблін, 2018. – С. 10-11.
20. Муравйов О. В. Основи оптичного неруйнівного контролю [Електронний ресурс]: методичні вказівки до виконання комп'ютерного практикуму для студентів напряму підготовки 6.051003 «Приладобудування», професійного спрямування «Прилади і системи неруйнівного контролю» денної форми навчання / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. В. Муравйов, А. Г. Протасов. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,19 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 49 с.
21. Петрик, В. Ф. Метрологія, стандартизація та сертифікація в неруйнівному контролі [Електронний ресурс]: навчальний посібник з дисциплін «Метрологія» та «Сертифікація і стандартизація» / В. Ф. Петрик, А. Г. Протасов ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,04 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2015. – 266 с.
22. Богдан Г. А. Прецизионный способ и устройство для измерения фазового времени распространения ультразвуковых сигналов в объекте контроля / Г. А. Богдан, В. Г. Баженов // Научни Известия НТСМ. – № 187. – 2016. – с. 235-237.

 

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021