Нижник Ю.М. Ультразвуковий дефектоскоп для контролю осей колісних пар трамваю

Дипломний проект складається з 95 сторінок, 65 рисунків, 14 літературних джерел.

Дипломний проект являє собою постановку і вирішення задачі проектування ультразвукового дефектоскопу для контролю тріщин металевого об’єкта контролю. Завданням даного проекту є розрахунок акустичного та електроакустичного трактів датчика для контролю осей колісних пар рейкового наземного транспорту.

В дипломному проекті приведені розрахунки: акустичних трактів, геометричних розмірів блоку контролю (п’єзоелектричного перетворювача  та призми) з урахуванням особливостей контролю, можливих похибок, вірогідності контролю та електричних елементів. В графічній частині дипломного проекту приведена структурна схема датчика виконана на аркуші формату А4, функціональна схема – на аркуші А3, складальний кресленик датчика – на аркуші формату А1, електрична принципова схема – на аркуші А1, та специфікація на електричну принципову схему.

Мета роботи: спроектувати прилад, який зможе ефективно контролювати осі колісних пар трамваїв на предмет знаходження найменших тріщин осі.

Предмет дослідження: методи та засоби ультразвукового контролю цілісності осі колісної пари рейкового транспорту. Об'єкт дослідження: моніторинг осі колісної пари трамвая.

Ключові слова: ультразвук, осі колісних пар, ультразвукова дефектоскопія,  луно-імпульсний метод.

Керівник: доцент, к.т.н. Галаган Р.М.

Повний текст проєкту (.pdf)

Повний перелік дипломних проєктів та робіт

Список використаної літератури

[1] Трамвай [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
[2] Колісні пари вагонів магістральних залізниць колії 1520 мм (конструкція, технічне обслуговування та ремонт): Підручник / С. В. Панченко, А. О. Каграманян, І. Д. Борзилов, І. Е. Мартинов, Є. Р. Можейко; В. Е. Стріленко, А. І. Феногенов. Під заг. ред. С. В. Панченка. – Харків: РРВ УкрДУЗТ, 2018. – 366 с.
[3]  Johnson M. S. Lightweighting of railway axles for the reduction of unsprung mass and track access charges [Електронний ресурс] / M. S. Johnson, P. J. Mistry // Journal Rail and Rapid Transit. – 2019. – Режим доступу: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0954409719877774.
[4] Колёсные пары [Електронний ресурс] // МГПУ. – 2015. – Режим доступу: https://studfile.net/preview/2277119/page:11/.
[5] Галаган Р. М. Теоретичні основи ультразвукового неруйнівного контролю: підручник / Р. М. Галаган. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 263
[6] Печатка, штамп ВТК [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://pechat-shtamp.com.ua/uk/print/shtamp-vtk.
[7] Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 мм) [Електронний ресурс] // Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» (ОАО «ВНИИЖТ»). – 2013. – Режим доступу до ресурсу: https://www.ldz.lv/sites/default/files/09_Padome_57_1%20v_p.%2025.7_Piel.%2016_9_1.pdf
[8] Design and Dynamic Analysis of Locomotive Wheel Axle [Електронний ресурс] // International Journal of Science, Engineering and Technology Research (IJSETR). – 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://nanopdf.com/download/design-and-dynamic-analysis-of-locomotive-wheel-axle_pdf.
[9] Неруйнівний контроль деталей рухомого складу навчально-метод.  посібник / уклад.  А.Г.  Ларченко, Ю.А.  Караваєв, Н.Г.  Філіпенко.  - Іркутськ: ІрГУПС, 2013. - 72 с.
[10] Єрмолова І. Н. Ультразвуковий контроль. Підручник для спеціалістів першого та другого рівнів кваліфікації / І. Н. Єрмолова, М. І. Єрмолова., 2006. – 208 с.
[11] Фазовимірювальні системи неруйнівного контролю [Електронний ресурс] / С. М. Маєвський. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 288 с.
[12] Мікропроцесорна техніка: лабораторний практикум. Частина 1. [Електронний ресурс] / А. С. Момот; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 113 с.
[13] Метрологія, стандартизація та сертифікація в неруйнівному контролі: Навчальний посібник / В.Ф.Петрик, А.Г. Протасов, К: НТУУ ”КПІ”. – 2015. – 266 c.
[14] Основи ультразвукового неруйнівного контролю: Підручник/ В.К.Цапенко, Ю.В. Куц; –Київ:НТУУ “КПІ”.- 2009. - 431 с., рис. 187.
[15] Шаповалов Е.В. Современные методы и средства неразрушающего контроля сварного соединения, выполненного контактной точечной сваркой (Обзор) / Е.В. Шаповалов, Р.М. Галаган, Ф.С. Клищар, В.И. Запара // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – Київ. – 2013. – № 1. – С. 10-22.
[16] Галаган Р.М. Ультразвукова система діагностики технічного стану порцелянових ізоляторів / Р.М. Галаган, В.С. Єременко // Вісник НТУУ «КПІ». Серія приладобудування. – Київ. – 2011. – № 42. – С. 62-70.
[17] Єременко В.С. Шляхи мінімізації сумарної похибки вимірювання швидкості ультразвуку в матеріалах з неоднорідною структурою / В.С. Єременко, Р.М. Галаган // Електротехнічні та комп’ютерні системи. Науково-технічний журнал. – Одеса. – 2012. – № 06 (82). – С. 39-45.
[18] Momot, A. Influence of architecture and training dataset parameters on the neural networks efficiency in thermal nondestructive testing / A. Momot, R. Galagan // Sciences of Europe. – 2019. – Vol. 1, No 44. – Pp. 20–25.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021