Малько В.П. Вихрострумовий дефектоскоп на базі смартфону

Основним завданням цього проекту є розробка вихрострумового дефектоскопа виконаного на базі смартфона призначеного для діагностики електропровідних листів. Прилад призначений для  високоточного та оперативного виявлення дефектів електропровідних листів.

Перший розділ  дипломного проекту був присвячений основним видам неруйнівного контролю їхнім перевагам та недолікам, принцам роботи вихрострумових перетворювачів та їх основні види, способи розташування та з’єднання. Другий складається з аналізу існуючих видів бездротового зв’язки, протоколів. Визначені їх переваги та недоліки. Третій складається з проведених розрахунків вихрострумового накладного перетворювача.
Останній, четвертий розділ, складається з вибору апаратної частини пристрою та розрахунку наявних основних похибок елементів системи.

Розроблена функціональна схема, принципова схема, складальний кресленик та монтажна плата сенсора вихрострумового приладу контролю, до якого входять: мікроконтролер, вихрострумовий перетворювач, цифро-аналоговий перетворювач, аналогово- цифровий перетворювач, Bluetooth-модуль, джерело опорної напруги. Дипломний проект складається з розрахункової та графічної частин. В розрахунковій частині було проведено такі розрахунки: обрані елементи схеми, розраховані опори, ємності, тощо. Графічна частина складається з електричної принципової схеми, електричної функціональної схеми, схеми монтажної плати, складального кресленика та специфікації.

Керівник: доцент, к.т.н. Петрик В.Ф.

Повний текст проєкту (.pdf)

Відредагований текст проєкту (.pdf)

Повний перелік дипломних проєктів та робіт

Список використаної літератури

[1]    Неразрушающий контроль и диагностика: Справочник / В.В. Клюев, Ф.Р. Соснин, А.В. Ковалев, и др.; Под ред. В.В. Клюева. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Машиностроение, 2003. 656 с., ил.
[2]    Контроль неруйнівний. Терміни та визначення. – ДСТУ 2865-94. – К., 1994. – 55 с.
[3]    Каневский, И.Н. Неразрушающие методы контроля / И.Н. Каневский, Е.Н. Сальникова // Владивосток: ДГВТУ, 2007. – 242 с.
[4]    Куц Ю.В. Магнітний неруйнівний контроль: Навчальний посібник / Ю.В. Куц, А.Г. Протасов, В.К. Цапенко, В.С. Єременко, Ю.Ю. Лисенко ‒ К: НТУУ ”КПІ”. – 2012. – 139 c.
[5]    ГОСТ Р 55611-2013. Контроль неразрушающий вихретоковый. Термины и определения. – Введ. 2015-01-01. – М: Управление по метрологии Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, Технический комитет по стандартизации ТК 371 «Неразрушающий контроль»; М.: Стандартинформ. 2015. – 12 с.
[6]    Вихретоковый контроль. Учебн. пособие / В. А. Троицкий. -К.:— «Феникс». - 2011. - с. 148. илл.
[7]    Клюев В. В. Методы и приборы вихретокового контроля промышленных изделий / В. В. Клюев, В. Г. Герасимов. – Москва: Энергоатиздат, 1983. – 242 с.
[8]    Клюев, В.В. Неразрушающий контроль и диагностика: Справочник в 2-х т. Т.2 Вихретоковый контроль / под. ред. В.В. Клюев. – М.: Машиностроение, 2003. – 688с.
[9]    Учанін В. М. Накладні вихрострумові перетворювачі подвійного диференціювання / В.М. Учанін. – Львів: СПОЛОМ, 2013. – 268 с.
[10]    Куц, Ю.В. Исследование импульсной вихретоковой системы контроля диэлектрических покрытий / Ю. В. Куц, В. Ф. Петрик, О. Л. Дугин,  Ю. Ю. Лисенко  // Журнал «Научни Известия НТСМ»: материалы международной конференции «Дни НК 2014», 09-18 червня, 2014 р. – Созополь, 2014. – № 150 – C. 28–30.
[11]    Тетерко А.Я. Селективна вихрострумова дефектоскопія / А.Я. Тетерко. – Львів: ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України, 2004. – 248 с.
[12]    Analysis of an Eddy-Current Transducer with Impulsive Excitation in the Nondestructive Testing of Cylindrical Objects / Y. Kuts, Y. Lysenko, A. Dugin, A. Zakrevskii // Materials Science – 2016. – vol. 52, no. 3. - pp 431–437
[13]    Petryk V.F., Protasov A.G., Galagan R.M., Muraviov A.V., Lysenko I.I. Smartphone-Based Automated Non-Destructive Testing Devices. Devices and Methods of Measurements. 2020;11(4):272-278. https://doi.org/10.21122/2220-9506-2020-11-4-272-278
[14]    Яковенко, И. А. Навигация внутри помещений. Обзор и сравнительный анализ технологий: GSM, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, RFID, NFC / И. А. Яковенко // Молодежный научно-технический вестник. – 2015. – № 6. – С. 16.
[15]    Колыбельников А. И. Обзор технологий беспроводных сетей / Александр Иванович Колыбельников. // ТРУДЫ МФТИ. – 2012. – Том 4, № 2. – С. 3–28
[16]     Hu. W. Toward trusted wireless sensor networks / [W. Hu, H. Tan, P. Corke та ін.] // ACM Transactions on Sensor Networks. – 2010. – Том 7, № 1. – С. 25-35
[17]    Кустовський, О. Л. Бездротовий акустичний дефектоскоп / О. Л. Кустовський, В. Ф. Петрик, Р. С. Савченко // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : матеріали II науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 25–26 листопада 2009 року. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – С. 79.
[18]    Povshenko, O. Portable Ultrasound Flaw Detector / O. Povshenko, V. Petryk, A. Protasov // Неруйнівний контроль в контексті асоційованого членства України в Європейському Союзі : матеріали 2-гої науково-технічної конференції, Польща, м. Люблін, 15-19 жовтня 2018 року. - Люблін, Польша, 2018.- С. 34-36.
[19]    Джаганян, А. В. Портативный вихретоковый дефектоскоп ВД 3-71 / А. В. Джаганян, В. Л. Лепеха // Контроль. Диагностика. – 2007. – № 2. – С. 45-48.
[20]    Петрик, В.Ф. Використання серійних мобільних пристроїв при проектуванні  портативних дефектоскопів / Петрик В.Ф., Протасов А.Г., Серый К.Н., Повшенко А.А. // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. – 2019. - Том 30 (69), Ч. 2, № 6. -  C.12-16. 2019. https://doi.org/10.32838/2663-5941/2019.6-2/03
[21]    Дугін, О. Л. Мобільний вихрострумовий дефектоскоп / О. Л. Дугін , О. Л. Кустовський, В. Ф. Петрик // ХХ-та Міжнародна конференція та виставка «Сучасні методи та засоби неруйнівного контролю та технічної діагностики», м. Гурзуф, 01 - 05 жовтня 2012 р. – Гурзуф : УІЦ «Наука. Техніка. Технологія», 2012.
[22]    Petrik, V. Using wireless data transmission in eddy current nondestructive testing / Valentin Petrik, Anatoliy Protasov, Kostiantyn Syeryy, Iuliia Lysenko // Приборостроение - 2017: материалы 10-й Международной научно-технической конференции, 1-3 ноября 2017 года, Минск, Республика Беларусь / Белорусский национальный технический университет; редкол.: О. К. Гусев [и др.]. - Минск: БНТУ, 2017. - С. 74-76.
[23]    Петрик, В. Ф. Метрологія, стандартизація та сертифікація в неруйнівному контролі [Електронний ресурс] : навчальний посібник з дисциплін «Метрологія» та «Сертифікація і стандартизація» / В. Ф. Петрик, А. Г. Протасов ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,04 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2015. – 266 с.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021