Гришин Д.О. Контактно-вимірювальна система координатно-вимірювальної машини

Дипломний проєкт містить в собі вступ, три розділи, висновки та перелік посилань. Диплом включає в себе 64 сторінок, в тому числі 14 рисунків, список посилань.
Мета дипломного проєкту – розробка контактно-вимірювальної голівки для  координатно-вимірювальної машини.
Для досягнення поставленої мети були виконані наступні завдання: детально роглядаються геометричні параметри виробів та їх контроль, аналіз поширених  видів КВМ та на яких датчиках вони працюють; було проаналізовано методику роботи різних видів датчиків.
 Зпроєктованні кресленики щупу, пружини, датчика. Проведено розрахунки щупа на міцність, розрахунок пружини. Розробка та аналіз структурної схеми автоматичного перетворення лінійного чи кутового параметру.

Керівник: к.т.н. Котляр С.С.

Повний текст проєкту (.pdf)

Повний перелік дипломних проєктів та робіт

Список використаної літератури   

1.    Боженко Л. І. Стандартизація, метрологія та кваліметрія ум    машинобудуванні:     Навч. посібник. – Львів: Світ, 2003. – 328 с.
2.    Базієвський С.Д. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Підручник / С.Д. Базієвський, В.Ф. Дмитришин – Київ: Видавничий Дім «Слово», 2006. – 504 с.
3.    Бичківський Р.В. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація: Підручник / Р.В. Бичківський, П.Г.Столярчук – Львів: Львівська політехніка, 2004. – 560 с.
4.    Гапшис А. А, Каспаряйтис А. Ю. Координатные измерительные машины//Станкостроение Литвы 1982, №14
5.    Координатные измерительные машины В.А. Гапшис, А.Ю. Каспарайтис, М.Б. Модестов, и др. М. Машиностроение, 1988. — 328с.
6.    Разработка и исследование автоматических координатных измерительных машин/М. И. Коченов, В. А. Чудов и др.//Автоматизация сборочных процессов в машиностроении.1979.
7.    Теоретичні основи структурно-параметричного геометричного моделювання виробів машинобудування В. В. Ванін, Г. А. Вірченко, П. М. Яблонський; КПІ ім. Ігоря Сікорського Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 223 с.
8.    Серков Н. А. Измерение пространственно-сложных поверхностей на координатных измерительных машинах//Станки и инструмент 1982 №11.
9.    Дунин - Барковский И.В. Взаимозаменяемость и технические измерения. М. Изд-во стандартов, 1987. — 352с.
10.     Координатные измерительные машины В.А. Гапшис, А.Ю. Каспарайтис, М.Б. Модестов, и др. М. Машиностроение, 1988. — 328с.
11.     Кобрынский А.Е, Левковский Е. И.//Автоматизация измерений при    применении координатных измерительных машин. Станки и   инструмент.1979, №1.
12.     Разработка и исследование автоматических координатных измерительных машин/М. И. Коченов, В. А. Чудов и др.//Автоматизация сборочных процессов в машиностроении.1979.
13.     Справочник по электронно-измерительным приборам / Шкурин Г.П. / Воениздат, 1971. — 448 с.
14.     Ярушин, С. Г. Технологические процессы в машиностроении: учеб. для бакалавров, 2018. — 564
15.     Глухов, В. И. Метрологическое обеспечение качества по точности геометрических величин: учеб. пособие / В. И. Глухов. — Омск: ОмГТУ, 2012. — 140 с.
16.     Фу, К. Робототехника / К. Фу, Р. Гонсалес, К. Ли. — М.: Мир, 1989. — 624 с.
17.     Орнатський Д. П. Розробка комп’ютеризованої системи для контролю криволінійних поверхонь за допомогою індуктивних датчиків / Д. П. Орнатський, Н.В. Михалко, М. О. Катаєва // Технологический аудит и резервы производства. – №1/2. – 2016.– C. 83–90.
18.     Орнатський Д.П. Підвищення точності та швидкодії вимірювань лінійнокутових величин потенціометричними датчиками / Д.П . Орнатський, М.О. Катаєва // Вісник Інженерної академії України. – № 4. – С 103 – 107.
19.     Колосов О. С. Технічні засоби автоматизації і управління / Юрайт.2022. – 291
20.     Стаття «Разработка технологической схемы сборки» – Режим доступу: https://libraryno.ru/5-5-razrabotka-tehnologicheskoy-shemy-sborkitexnol_proizv/
21.     Справочник конструктора точного приборостроения / Г.П. Веркович, Е.Н. Головенкин и др. Под ред. К.Н. Явленского. Л. Машиностроение, 1989. 792с.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021