Земляков О.І. Автоматизована система керування процесом лазерного гравірування і різання

Дипломний проєкт складається із анотації, вступу, аналітичного огляду, аналізу параметрів, розрахунку елементів системи керування, розрахунку параметрів обладнання та висновків.
Загальний об’єм пояснювальної записки становить 73 сторінки, включає: 22 ілюстрацій, 10 таблиць, 5 креслеників, 41 посиланя та 33 формули.
Тема дипломного проєкту пов’язана з дослідженням автоматизованої системи керування (АСК) роботи лазерних верстатів та  розрахунку елементів системи керування і параметрів обладнання лазерного верстата. Автоматизована система керування верстатом об’єднує в собі сукупність спеціалізованих пристроїв, методів та засобів, необхідних для реалізації автоматизованої системи керування (АСК). Система АСК характеризується здебільшого програмуванням циклу, режимів обробки та траєкторій переміщення робочих органів верстата. При цьому уся необхідна інформація подається у вигляді послідовності букв та чисел, нанесених у закодованому вигляді (алфавітно-цифровому коді) на програмоносій.
Технологія керування є важливою сферою, яка пов’язана з розробкою та впровадженням засобів керування машиною чи системами всіх видів. У сучасній системі такий контроль зазвичай здійснюється за допомогою численних датчиків та виконавчих механізмів. Зазвичай він має центральний блок управління, в якому збирається вся інформація і з якого контролюються різні фактори.
Автоматизація вплинула як на всі аспекти нашого суспільства, так і на  майбутнє промислової автоматизації.  Інтеграція штучного інтелекту у промислову автоматизацію означає, що виробничі системи можуть розпізнавати, аналізувати та приймати рішення самостійно, а інвертори забезпечують важливий зв’язок між системою управління та виконавчими механізмами.

Керівник: доц., к.т.н. Нікітін О.К.

Повний текст проєкту (.pdf)

Повний перелік дипломних проєктів та робіт

Список використаної літератури   

1.    Evolution in Der Industrieautomatisierung: [Електронний ресурс].–Режим доступу: https://acim.nidec.com/de-de/drives/control-techniques/news-and-media/blog/insights/evolution-in-the-industrial-automation-industry
2.    Лазерна порізка металу: особливості та переваги. [Електронний ресурс].–Режим доступу: https://nestandart.laris.ua/lazerna-porizka-metalu
3.    Лазерные технологические установки: [Електронний ресурс].–Режим доступу: https://online.mephi.ru/courses/new_technologies/laser/data/lecture/9/p2.html
4.    M. Weck, C. Brecher: Werkzeugmaschinen. 5. Auflage. Band 1, S. 17.
5.    A. Hirsch: Werkzeugmaschinen. Springer Vieweg, Wiesbaden 2000, S. 412.
6.    Reimund Neugebauer (Hrsg.): Werkzeugmaschinen: Aufbau, Funktion und Anwendung von spanenden und abtragenden Werkzeugmaschinen. Springer, 2012, S. 16f
7.    Доля В. М. Програмування, введення та відпрацювання управляючих програм для верстатів з ЧПУ та РТК: Навчальний посібник. - Харків: НТУ „ХПІ”, 2003. - 169 с.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://web.kpi.kharkov.ua/cutting/wp-сontent/uploads/sites/ 143/2018/04/  KLPRTK .pdf
8.     Steuerungssysteme Was ist das? Typen, Funktion und mehr: [Електронний ресурс].–Режим доступу:  https://trucoteca.com/de/Kontroll-systeme/
9.    Що таке лазер?: [Електронний ресурс].–Режим доступу: https://seltokphotonics.com/info/articles/shcho_take_lazer/
10.     Революція в програмному забезпеченні ЧПУ: [Електронний ресурс].–Режим доступу: https://sitelab-15.dss-bi.com.ua/index.php/statti/5-revoliutsiia-v-prohramnomu-zabezpechenni-chpu
11.     Технологические лазеры: вчера, сегодня и завтра. Журнал «Оборудование и инструмент для профессионалов. Металлообработка». Харків, 2015. №2. - С. 32-41: [Електронний ресурс].–Режим доступу: https://www.informdom.com/uploads/metal/15_2/32_TRUMPF_2015_2.pdf
12.     Волоконно лазерний верстат MSFL1530: [Електронний ресурс].–Режим доступу: https://mirstankov.com/uk/catalog/volokonno-lazernij-verstat-msfl1530/
13.     Дисковый лазер: [Електронний ресурс].–Режим доступу: https://www.trumpf.com/ru_RU/produkcija/laser/diskovyi-lazer/
14.     Виды лазерных станков ЧПУ: [Електронний ресурс].–Режим доступу: https://lasergu.ru/novosti-akcii/vidy_lazernykh_stankov/
15.     Принцип действия и основные типы лазерных станков с ЧПУ: [Електронний ресурс].–Режим доступу: https://infolaser.ru/stati/printsip-dejstviya-i-osnovnye-tipy-lazernykh-stankov-s-chpu/
16.     Лазерні верстати з ЧПК: [Електронний ресурс].–Режим доступу: https://abplanalp.ua/listoobrobni-lazerni-verstaty-chpu/
17.     Печалов О. Лазерний верстат як бізнес: [Електронний ресурс].–Режим доступу: https://mirstankov.com/uk/lazernij-verstat-yak-biznes/
18.     Jeff Hecht «Laser instrument»: [Електронний ресурс].–Режим доступу: https://www.britannica.com/technology/laser
19.     Лазерные технологические установки на основе СО2-лазеров: [Електронний ресурс].–Режим доступу: https://online.mephi.ru/courses/new_technologies/laser/data/lecture/11/p2.html
20.     Єнс Блідтнер, Хартмут Мюллер, Андреа Барц: «Лазерна обробка матеріалів», Hanser-Verlag, ISBN: 978-3-446-42168-4
21.     J. Eichler, H. J. Eichler: «Laser designs, beam guidance, applications», Springer-Verlag, ISBN: 978-3-540-30149-3
22.     Laserschneiden von Blechen - Laserschneider in der Materialbearbeitung: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// www.schneidforum.de/schneidwissen/laserschneiden/bleche-lasern
23.     Системи управління для лазерних граверів: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mirstankov.com/uk/shop/komplektuyuchi-dlya-chpu/komplektuyuchi-dlya-lazeriv/sistema-upravlinnya/
24.     Как работает лазерный станок, станок для лазерной резки: [Електронний ресурс].–Режим доступу: https://virand.ru/2018/11/21/kak-rabotaet-lazernyj-stanok-stanok-dlya-lazernoj-rezki/
25.     Вольдек А.И. Электрические машины. Учебник для студентов высш. техн. учебн. заведений. Изд. 2-е, перераб. и доп. Л., «Энергия», 1974. 840 с.
26.     Михайлов О.П. Автоматизированный электропривод станков и промышленных роботов : учебник для вузов / О.П. Михайлов. – М. : Машиностроение, 1990. – 304 с.
27.     Теорія автоматичного керування: Лінійні системи: Розрахунково-графічна робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів»/ Л. Я. Кулаковський, А.В. Босак; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,08 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 23 с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26330
28.     Теорія автоматичного керування: Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт для студентів напрямку підготовки 6.051003 – Приладобудування; спеціальностей 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, денної та заочної форми навчання, електронне видання [Текст] / Уклад.: Н.І. Бурау, С.А. Мураховський, Д.О. Півторак. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 34 с.
29.     Попович М.Г., Ковальчук О.В. Теорія автоматичного керування : підруч. для студ. вищ. техн. навч. закл. – К. : Либідь, 2007.– 656 с.
30.     А. А. Видмиш, Л. В. Ярошенко. Основи електропривода. Теорія та практика. Частина 1. / Навчальний посібник. – Вінниця: ВНАУ, 2020. – 387 с.
31.     Ключев В.И. Электропривод и автоматизация общепромышленных механизмов : учебник для вузов / В.И. Ключев, В.М. Терехов. – М. : Энергия, 1980. – 360 с.
32.     Коваленко В.С., Котляров В.П., Дятел В.П. и др. Справочник по технологии лазерной обработки (Под общей редакцией Коваленко В.С.). – К.: Техника, 1985 – 167с.
33.     What is it laser cutting?: [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://engineerstudent.co.uk/laser_cutting.html
34.     Справочник по технологии лазерной обработки (Под общей редакцией Коваленко В.С.). – К.: Техника, 1985 – 167с.
35.     R. H. A. Hellsen, G. Z. Angelis, M. J. G. van de Molengraft, A. G. de Jager, and J. J. Kok, «Grey-box modeling of friction: an experimental Case-study», European Journal of Control, vol. 6, no. 3, pp. 258–267, 2000.
36.     S. A. Frank, «Control theory Tutorial», in SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology, p. 112, Springer, Cham, 2018.
37.     F. Golnaraghi and B. C. Kuo, Automatic Control System, p. 994, John Wiley&Sons.Inc, 2009.
38.     W. Bolton, Control Systems Newnes, p. 192, 2002.
39.     Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Апаратно-програмне та медико-технічне забезпечення імплантів та медичних апаратів» для студентів спеціальності 163 - Біомедична інженерія освітня програма Інтелектуальні штучні імпланти та медичні апарати в біоінженерії / Уклад. С.В. Тимчик. Д.В. Гаврілов. – Вінниця : ВНТУ, 2020: [Електронний ресурс].– Режим доступу: https://bmi.vntu.edu.ua/bioart/program/APZ_pract.pdf
40.     Physics of Laser Cutting: [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://alumni.media.mit.edu/~yarin/laser/physics.html
41.     Питома вага. Щільність деревини: [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://tehnopost.kiev.ua/drova/10-schlnst-derevini-pitoma-vaga.html

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021