Панаско Д.В. Прилад для автоматизованого вимірювання вологості тканин

Робота присвячена розробці оптичного приладу для контролю вологості тканин в текстильній промисловості. На сучасному етапі технічного розвитку велике значення набуває автоматизація управління технологічними процесами і контроль якості, зокрема в текстильній галузі, де це має суттєвий економічний ефект. Оптичний прилад контролю вологості тканин є необхідним у текстильній промисловості.
В процесі дослідження були вивчені спектральні характеристики вологих матеріалів. Ми змогли побачити принцип роботи оптоелектронних вологомірів.  Також, були висвітлені  принципи побудови відомих ІЧ-вологомірів. Були розроблені структурна, оптична, функціональна та електрична принципова схеми приладу. Також були проведені розрахунки показників надійності приладу і здійснений аналіз похибок.
Результатом дипломної роботи є розроблений оптичний прилад контролю вологості тканин, який може знайти широке застосування в текстильній промисловості. Робота відповідає сучасним вимогам технічного розвитку та вимогам вимірювальних систем.

Керівник: доц., к.т.н. Петрик В.Ф.

Повний текст проєкту (.pdf)

Повний перелік дипломних проєктів та робіт

Список використаної літератури   

1. Богачук В.В. Методи та засоби вимірювального контролю вологості порошкоподібних матеріалів: моногафія / В.В. Богачук, Б.І. Мокін. – Вінниця, 2008. – 141 с. [1]
2.Мухитдинов М. М. Оптоэлектронные устройства контроля и измерения в текстильной промышленности. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 126 с. [2]
3. Контроль влажности текстильных материалов / А.Б. Брут-Бруляко, В.Г. Кравченко, М.Ю. Таратин // Научный вестник КГТУ. – 2009. – №2 (21). – С. 1-5.
Осадчук В.С.Частотні перетворювачі для контролю вологості нафтопродуктів: монографія / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук,О. С. Звягін. – Вінниця: ВНТУ, 2014. – 152 с. [3]
 4.«Габаритні розрахунки і конструювання оптичних вузлів і приладів» [Електронний ресурс] : підручник для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані системи та технології» спеціалізації «Комп’ютерно-інтегровані оптико-електронні системи і технології» / О. К. Кучеренко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 8,15 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 194 с. [4]
5.Тимчик, Г. С. Технологія оптичного виробництва [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Г. С. Тимчик, М. В. Філіппова, М. О. Маркін ; НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». – Електронні текстові данні (1 файл: 2,97 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2016. – 168 с. [5]
6.Йордан Г.М. Методи та обладнання для визначення вологості, що
використовуються в засобах автоматизації процесів висушування / Г. М. Йордан // Квалілогія книги. - 2010. - № 2. - С. 67-76. [6]
7.Исматулаев П.Р. Сверхвысокочастотная влагометрия и проблемы
метрологического обеспечения./ П.Р. Исматулаев, П.И. Каландаров //Приборы. – 2011. - №7. [7]
8.Осадчук В.С. Проблеми вимірювання вологості нафтопродуктів та метод,підвищення його точності , В.С. Осадчук, О.В. Осадчук, О.С. Звягін //Новітехнології. Науковий вісник КУЕІТУ. – 2010. – №1(27). – С. 135-139. [8]
9.Пат. 12664, МПК D06H 3/12. Пристрій для контролю вологості тканини/О.М. Баржник, Г.В. Рудакова, М.Б. Єдинович, Ю.С. Решетняк, М.А. Сагірова, М.С. Руденко, Л.В. [9]
10.Веселовський, О.В. Смаглюк; заявник та патентовласник Херсонський держ. тех. ун-т.–№ u200508370; заявл. 29.08.2005; опубл. 15.02.2006;Бюл. № 2. [10]
11.Автоматизація виробничих процесів : Підручник для студ. ВТНЗ / Б. М. Гончаренко, С. І. Осадчий, Л. Г. Віхрова, В. М. Каліч, О. К. Дідик. – Кіровоград : Лисенко В.Ф., 2016. – 352 с. [11]
12.Рудик А.В. Застосування амплітудно-фазового методу для
вимірювання вологості речовин / А.В. Рудик, В.А. Рудик //Методита приладиконтролю якості. – 2013. – №2(31). – С. 29-35. [12]
13.Устройство для измерения влажности кожевенного сырья / Д. С. Лычников, М.В. Антонова, Н. В. Берлова, И.М. Гордиенко, Л.К. Земцова,С. А. Крылова, Н. П. Кутепова, Г. В. Луковенко, А. И. [13]
14.Сапожникова;заявитель и патентообладатель Московская гос. акад. вет. Медицины ибиотехнологии им. К. И. Скрябина. – № 2006138176/22; заявл.12.02.2006;опубл. 30.10.2006 [14]
15.Sheetal B. Kamble, Uday A. PatilCAN based System for Monitoring and Controlling Humidity and Temperature in Textile Industry, IOSR Journal of Electrical and Electronics Engineering (IOSR-JEEE), Volume 10, Issue 6 Ver. I (Nov – Dec. 2015), PP 98-102. [15]
16.R.Wernecke, J.Wernecke, Industrial Moistureand Humidity Measurement: A Practical Guide, Publisher: Wiley VCH, 2014, 520 p. – ISBN: 3527331778. [16]
17.Теоретичні основи ультразвукового неруйнівного контролю [Електронний ресурс]: підручник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики» спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / Р. М. Галаган ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 5,26 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 264 с. [17]
18.Optical humidity sensors for textiles: A review Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 146, Issue 2, 2010 [18]
19.R.Wernecke, J.Wernecke, Industrial Moistureand Humidity Measurement: A Practical Guide, Publisher: Wiley VCH, 2014, 520 p. – ISBN: 3527331778. [19]
20.Петрик, В.Ф. Використання серійних мобільних пристроїв при проектуванні  портативних дефектоскопів / Петрик В.Ф., Протасов А.Г., Серый К.Н., Повшенко А.А. // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. – 2019. - Том 30 (69), Ч. 2, № 6. -  C.12-16. [20]
21.Петрик, В. Ф. Метрологія, стандартизація та сертифікація в неруйнівному контролі [Електронний ресурс] : навчальний посібник з дисциплін «Метрологія» та «Сертифікація і стандартизація» / В. Ф. Петрик, А. Г. Протасов ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,04 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2015. – 266 с.[21]
22. Баженов В.Г. Електроніка. Лабораторний практикум: навчальний посібник / В. Г. Баженов, Є. Ф. Суслов, Ю. Ю. Лисенко, А.С. Момот; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 70 с.

 

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021