Юзьвак О.О. Мобільний офтальмоскоп

Метою дипломного проєкту є розробка мобільного офтальмоскопа з додатковими функціями, що може використовуватися в області медицини.
У межах даного проєкту було досліджено теоретичні основи, спрямовані на забезпечення точного та детального огляду очного дна, спроєктовано прилад для оцінки паталогічних станів та діагностики людського ока, синтезовано оптичну систему, здійснено підбір комплектуючих, розроблено принципову електричну та функціональну схеми, складальне креслення приладу.
Робота викладена на 72 сторінках (без додатків), містить 3 розділи, 36 рисунків, 22 літературних джерела.

Керівник: к.т.н. Муравйов О.В.

Повний текст проєкту (.pdf)

Повний перелік дипломних проєктів та робіт

Список використаної літератури   

1. Анатомія ока. Методи дослідження в офтальмології: навч. посібник для студентів мед. фак.-тів / Н. Г. Завгородня, Л. Е. Саржевська, О. М. Івахненко [та ін]. – Запоріжжя, 2017. – 76 с.
2. Які бувають захворювання очей [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://companion.ua/yaki-buvayut-zakhvoryuvannyaochej/.
3. Око людини та офтальмологічні прилади [Текст]: навч. посіб. / В. М. Сокуренко, Г. С. Тимчик, І. Г. Чиж. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 264 с. – Бібліогр.: с. 257–260. – 300 пр.
4. Глущенко, М. О. Моделювання людського ока за допомогою сучасних CAD систем / М. О. Глущенко, О. В. Муравйов // ХIV Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Погляд у майбутнє приладобудування», 18-19 травня 2021 р., м. Київ, Україна : збірник праць конференції. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – С. 274–277.
5. «Око людини та офтальмологічні прилади» – Режим доступу до ресурсу: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25488/1/oftalm.pdf.
6. Кучеренко О.К. Вплив температури на абераційні властивості ІЧ-об’єктивів / О.К. Кучеренко, О.В. Муравйов, Д.О. Остапенко. // Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2013. – № 1. – С. 99-105.
7. Муравйов О. В. Автоматизація методу термографічної діагностики патологій організму людини / О. В. Муравйов, В. Ф. Петрик, Ю. Ю. Лисенко, Г. А. Богдан, А. В. Наконечная // Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки. – 2022. – №1.
8. Муравьёв А. В. Пассивная атермализация оптической системы медицинского термографа / А. В. Муравьёв // TRENDS OF MODERN SCIENCE. – vol. 15. – 2018. – pp. 88-91.
9. ОфтальмологіяBayer [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.bayer.ua/products/healthcare/pharmaceuticals/oftalmology/.

10. Тягур В. М. Пассивная оптическая атермализация инфракрасного трехлинзового ахромата / В.М. Тягур, О.К. Кучеренко, А.В. Муравьев. // Оптический журнал. – 2014. – том 81. – № 4. – С. 42-47.
11. Yanoff M. Ophthalmology / Myron Yanoff, Jay S. Duker // Elsevier Health Sciences. – 2009. – 1528 p.
12. Кучеренко О.К. Методы пассивной атермализации и ахроматизации двухкомпонентных оптических систем / О.К. Кучеренко, А.В. Муравьёв // Вісник НТУУ «КПІ», серія Приладобудування. – 2012. – вип. № 43. – С. 46–53.
13.. Kanski J. J. Kanski's Clinical Ophthalmology: A Systematic Approach / Jack J. Kanski, Brad Bowling // Saunders Ltd. – 2015. – 928 p.
14. Petryk V.F. Smartphone-Based Automated Non-Destructive Testing Devices / V.F. Petryk, A.G. Protasov, R.M. Galagan, А.V. Muraviov, I.I. Lysenko // Приборы и методы измерений, 2020. – Т. 11, № 4. – С. 272-278.
15. Автоматизація проєктування елементів оптичних приладів. Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. В. Муравйов. – Електронні текстові дані (1 файл: 3.53 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 68 с.
16. Морозов М. А. Современная лазерная дальнометрия / М. А. Морозов, А. В. Муравьёв // Новые направления развития приборостроения: материалы 9-й международной научнотехнической конференции молодых ученых и студентов, 20-22 апреля. – Минск, Беларусь, 2016. – С. 38.
17. Friedman N. J. Review of Ophthalmology / Neil J. Friedman, Peter K. Kaiser, William B. Trattler // Elsevier Inc. – 2023. – 455 p.
18. Муравйов О.В. Компенсація терморозфокусування оптичної системи тепловізора та перспективи його використання в медичній діагностиці / О.В. Муравйов, О.О. Назарчук // Вісник інженерної академії України. – 2017. – вип. №1. – С. 124-131.
19. Khurana A. K. Comprehensive Ophthalmology / A. K. Khurana // Jaypee Brothers Medical Publishers Ltd. – 2019. – 662 p.

20. Назарчук О. О. Компенсація терморозфокусування оптичної системи термографа / О. О. Назарчук, О. В. Муравйов. // Біомедична інженерія. – 2017. – №5. – С. 66–67.
21. Муравьёв А. В. Основные тенденции, проблемы и перспективы развития дисплейной наноэлектроники / А. В. Муравьёв // Неруйнівний контроль в контексті асоційованого членства України в Європейському союзі: матеріали 2-гої науково-технічної конференції з міжнародною участю. – Польща, Люблін, 2018. – С. 10-11.
22. Denniston A. Oxford Handbook of Ophthalmology /Alastair Denniston, Philip Murray // C&C Offset Printing Co., Ltd. – 2014. – 1073 p.
23. Баженов В.Г. Електроніка. Лабораторний практикум: навчальний посібник / В. Г. Баженов, Є. Ф. Суслов, Ю. Ю. Лисенко, А.С. Момот; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 70 с.
24. Куц Ю.В. Спеціальні розділи математики. Курс лекцій: навчальний посібник / Ю. В. Куц, Ю. Ю. Лисенко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 180 с.
25. Статистичні методи визначення залежностей між випадковими величинами: навчальний посібник / Ю. В. Куц, Ю. Ю. Лисенко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 115 с.
26. Мікропроцесорна техніка: лабораторний практикум. Частина 1. [Електронний ресурс] / А. С. Момот; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 113 с.
27. Мікропроцесорна техніка: лабораторний практикум. Частина 2. [Електронний ресурс] / А. С. Момот; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 76 с.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021