Лисяна Ю. Система позиціонування датчиків на плоских поверхнях

Структура й обсяг магістерської дисертації

Магістерська дисертація складається зі вступу, 5 розділів, висновку, списку використаних джерел з 25 найменувань, і містить 36 рисунків, 2 таблиці. Повний обсяг магістерської дисертації становить 89 сторінок, з яких список використаних джерел займає 3 сторінки.

Актуальність теми

Підвищення вимог до якості продукції, збільшення продуктивності основних технологічних операцій, необхідність підвищення інформативності, достовірності та отримання об'єктивного документа контролю зумовили необхідність автоматизації та візуалізації неруйнівного контролю. При ручному контролі підготовчі операції, контроль, оцінку дефектних ділянок, розшифровку результатів, їх реєстрацію та видачу висновку здійснює оператор. Якість цих операцій багато в чому залежить від його кваліфікації, психофізіологічного стану, сумлінності і навколишніх умов. Чим більше число операцій контролю буде механізовано та автоматизовано, тим об'єктивніші дані можна отримати про якість виробу.

 

Об’єкт дослідження – процес контролю плоских об’єктів контролю.
Предмет дослідження – система для переміщення датчика по поверхні плоского об’єкта контролю.

Мета та задачі дослідження

Метою дисертаційної роботи є розробка системи для позиціонування датчиків на плоских поверхнях. Для досягнення поставленої мети були поставлені наступні задачі: 

  • Провести аналіз скануючих систем за їх характеристиками та призначенням.
  • Визначити переваги та недоліки кожного типу; охарактеризувати типи скануючих систем та їх функціональні властивості.
  • Розробити систему, яка буде оснащена усім необхідним для можливості позиціонування датчиків на плоских поверхнях.
  • Провести необхідні розрахунки системи.
  • Обрати та обґрунтувати можливі варіанти матеріалу, комплектації та способу виготовлення такої системи; змоделювати дану систему.

Ключові слова: СКАНУЮЧА СИСТЕМА, ПОЗИЦІОНУВАННЯ, ПОЗИЦІОНУВАННЯ ДАТЧИКА НА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНЯХ

Керівник доц. Галаган Р.М.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021