Каньоса Р. Автоматизована багатоканальна система вихрострумової дефектоскопії

Магістерська дисертація складається з чотирьох розділів, 94 сторінок, 37 ілюстрацій, 22 таблиць, було опрацьовано 30 джерел літератури.  
В процесі проведення контролю різноманітних матеріалів, важливим фактором є продуктивність контролю. Застосування автоматизованих систем значно збільшує раціональність проведення дефектоскопії під час виробництва. Одним з найпоширеніших конструктивних матеріалів в промисловості є алюмінієвий прокат. Контроль його якості є важливою задачею проте, існує потреба в збільшені швидкості проведення контролю. Магістерська дисертація включає в себе чотири розділи. Перший розділ складається з аналітичного огляду автоматизованих вихрострумових систем, огляду об’єкта контролю, та теоретичних розрахунків важливих для опрацювання сигналів вихрострумової дефектоскопії. В другому розділі наводиться розрахунок накладного дифиренційного ВСП, з якого складається матричний ВСП. Розроблено декілька варіантів структурних схем системи, що забезпечують різну продуктивність контролю. Розраховано компоненти вимірювального каналу, а саме підсилювач, смуговий фільтр, та аналого-цифровий перетворювач. В наступному розділі описується алгоритм роботи. Наводяться результати моделювання проведеного в програмному середовищі Mathlab, та на його основі розраховується вірогідність контролю. Останній розділ присвячений розробці стартап-проекту.

Мета дослідження

Підвищити вірогідність контролю виявлення поверхневих та підповерхневих дефектів під час контролю алюмінієвих листів в динамічному режимі.

Об’єкт дослідження

Процес формування сигналів ВСД та оцінювання їх параметрів.

Предмет дослідження

Метод та засіб виявлення сигналів ВСД під час контролю об’єктів в динамічному режимі.

Новизна

Обґрунтовано використання у ВСД кругових статистик, які отримують на використовуючи фазові характеристики сигналів ВСД. Встановлено залежності величини кругових статистик від співвідношення шум/сигнал, та частоти сигналу носія до частоти дискретизації, що дало змогу обґрунтовати необхідні параметри системи збору інформації.

Практична цінність

Розроблення методики та програмний засіб опрацювання сигналів ВСД, що дозволяє створити фазові виявлячі сигналів ВСД , породжених дефектами малих розмірів.

Ключові слова: вихрострумова дефектоскопія, перетворення Гільберта, фаза, кругові статистики

Керівник: проф. Куц Ю.В.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

 

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021