Удод B. Автоматизована ультразвукова система контролю елементів мостових конструкцій

Магістерська дисертація складається з чотирьох розділів, 98 сторінок, 56 ілюстрацій, 23 таблиць, було опрацьовано 30 джерел літератури.  

У першому розділі було проведено аналітичний огляд методів неруйнівного контролю елементів мостових конструкцій, в якому розглянуто об’єкт контролю, проведено аналіз методів неруйнівного контролю зварних з’єднань елементів мостових конструкцій, аналіз можливостей автоматизації систем неруйнівного контролю зварних з’єднань елементів мостових конструкцій, та обгрунтування вибору методу та способу контролю зварних з’єднань елементів мостових конструкцій. У другому розділі було розроблено вузли автоматизованої системи ультразвукового контролю елементів мостових конструкцій, проведено розрахунок акустичного та електроакустичного трактів. Розроблено структурну та функціональну схеми системи та на їх основі розраховані та узгоджені вузли принципової схеми системи. В третьому розділі було проведено моделювання елементів конструкції системи в САПР «SolidWorks». В четвертому розділі проведена розробка стартап проекту: аналіз ринку, пошук конкурентів, тощо.

Мета і задачі дослідження

Мета дослідження – розробка автоматизованої системи виявлення дефектів зварних з’єднань мостових металоконструкцій, яка базується на використанні групи ультразвукових перетворювачів.

В ході дослідження розв’язати наступні задачі

1) Провести теоретичний аналіз методів неруйнівного контролю елементів мостових конструкцій, а також можливостей автоматизації ультразвукових систем виявлення дефектів мостових конструкцій;
2) розробити структурну, функціональну та електричну принципову схеми автоматизованої системи ультразвукового контролю елементів мостових конструкцій; здійснити розрахунок та підбір елементів функціональних вузлів розробленої схеми автоматизованої системи;
3) оцінити теоретично вірогідність контролю із застосуванням розробленої автоматизованої системи;
4)  провести моделювання елементів конструкції системи;
5) розробити стартап проект “Автоматизована ультразвукова система контролю елементів мостових конструкцій” “Uscan-bridge”.

Об’єкт дослідження: процес автоматизованої ультразвукової дефектоскопії зварних з’єднань мостових конструкцій.
Предмет дослідження: засоби автоматизованої ультразвукової дефектоскопії зварних з’єднань мостових конструкцій.

Методи дослідження базуються на використанні теоретичних основ ультразвукового неруйнівного контролю; розрахунках основних частин системи, моделювання контрукції автоматизованої системи в середовищі «SolidWorks».
Наукова новизна одержаних результатів: 1. Вдосконалення луна-імпульсного ультразвукового  методу контролю зварних з’єднань елементів мостових конструкцій шляхом автоматизації системи.

Ключові слова: мостові конструкції, зварне з’єднання, дефект, ультразвук, автоматизація, п’єзоелектричне перетворення, підсилювач, шуми, система, моделювання

Керівник: ас. Лашко О.В.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021