Маснуха Д. Комп’ютерно-інтегрована система для контролю поверхневих дефектів

Магістерська дисертація складається з чотирьох розділів, 84 сторінок, 25 рисунків, 28 таблиці. В процесі написання було опрацьовано 11 літературних джерел.

В першому розділі дисертації був проведений аналітичний огляд, в якому розглянуто об’єкт контролю, проведено аналіз методів неруйнівного контролю, розглянуті їх переваги та недоліки. Другий розділ включає в себе розрахунок суміщеного п’єзоелектричного перетворювача. Також в цьому розділі були проведені розрахунки акустичного та електроакустичного трактів. Розроблена структурна схема приладу, та на її основі функціональна. Розраховані й узгоджені всі вузли схеми. В третьому розділі були проведені розрахунки та моделювання автоматизованого «ручного» маніпулятора в середовищі SolidWorks. Четвертий розділ присвячений розробці стартап-проекту: аналізу ринку, пошуку кункурентів, тощо.

На основі розрахунків була спроектована та розроблена схема електрична принципова.
Мета дослідження. Розроблення автоматизованиго пристрою ультразвукової дефектоскопії з покращеними характеристиками виявлення дефектів.

Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити такі задачі:
•    Провести аналітичний огляд стану проблеми та огляд відомих рішень;
•    Здійснити математичне моделювання ультразвукового дефектоскопа  
•    Розробити конструкцію системи ультразвукового дефектоскопа з застосуванням сучасної елементної бази та автоматизованого маніпулятора;
•    Проаналізувати результати моделювання й зробити висновки;
•    Спроектувати систему, яка буде задовольняти поставленому технічному завданню.

Об’єкт дослідження – процес ультразвукового контролю поверхневих дефектів  в об’єктах зі складною геометрією.
Предмет дослідження – засоби та методи підвищення швидкості та точності контролю поверхневих дефектів у об’єктах, що мають складну геометрію, шляхом автоматизації процесу контролю.
Методи дослідження грунтуються на використанні теоретичних основ ультразвукового неруйнівного контролю, розрахунках основних вузлів системи та розробці й моделюванні конструкції системи в САПР SolidWorks.

Керівник: к.т.н. Богдан Г.А.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021