Василюк В. Система автоматизованого контролю витрати рідин ультразвуковим методом

Магістерська дисертація складається із вступу, двох розділів, висновків, переліку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи 75 сторінок. Дисертація містить 29 рисунків, 40 таблиць. Перелік використаних джерел налічує 22 найменування.

Мета і задачі дослідження.
Метою роботи є оцінка впливу форми траєкторії ультразвукового променю на метрологічні характеристики витратоміра. Досягнення цієї мети передбачає розв’язання наступних задач:
− обґрунтування технології передачі даних для створення системи автоматизованого контролю витрати рідин ультразвуковим методом;
− узагальнення і аналіз сучасного стану ультразвукових витратомірів; − розробку математичної моделі характеристики перетворення приладу;
− створення математичної моделі похибки вимірювання;
− проведення математичного моделювання роботи витратоміра;
− відтворення гідравлічного каналу за допомогою CFD-технологій; − оцінку похибки вимірювання.

Об’єктом дослідження є процес визначення метрологічних характеристик витратоміра.
Предметом дослідження є час-імпульсний однопроменевий ультразвуковий витратомір системи автоматизованого контролю витрати рідин ультразвуковим методом.

Методи дослідження: методи, що покладені в основу роботи, базуються на основних законах гідродинаміки (Бернуллі, рівняння нерозривності) для оцінки втрат тиску у гідравлічному каналі витратоміра; методах
обчислювальної гідродинаміки (CFD) з використанням програмного комплексу Ansys CFX для підтвердження отриманих результатів.

Практичне значення отриманих результатів:
− створено математичну модель час-імпульсного однопроменевого ультразвукового витратоміра з відбиттям.

Особистий внесок здобувача. У розробку наукових результатів, які виносяться на захист, полягає у розробці математичної моделі час-імпульсного однопроменевого ультразвукового витратоміра з відбиттям.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертаційної роботи доповідалися і обговорювалися на науково-практичній конференції «Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні» (м. Київ, 2021 р.).
Публікації. Результати роботи опубліковано у матеріалах 1 конференції.

Керівник: к.т.н., доц. Писарець А.В.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021