Мельник А. Автоматизована система обліку витрати води вихровим методом

Магістерська дисертаційна робота складається із вступу, п’ятьох розділів, загального висновку, списку використаної літератури. Дисертація містить 69 сторінок основного тексту, 32 ілюстрацій, 41 таблиць і 25 посилань. Загальний обсяг роботи – 85 сторінок.

Мета і задачі роботи.

Метою роботи є оцінка впливу форми тіла обтікання і гідравлічного каналу на метрологічні характеристики витратоміра в автоматизованій системі обліку витрати води. Досягнення цієї мети передбачає розв’язання наступних задач: − обґрунтування технології передачі даних для створення автоматизованої системи обліку витрати води;
− узагальнення і аналіз сучасного стану вихрових засобів вимірювання витрат води; − розробку математичної моделі втрат тиску у перетворювачі витрати;
− проведення математичного моделювання роботи витратоміра для різних варіантів гідравлічного каналу;
− відтворення структури каналу за допомогою CFD-технологій; − оцінку втрат тиску у перетворювачі витрати.

Об’єктом дослідження є процес визначення метрологічних характеристик витратоміра. Предметом дослідження є вихровий витратомір автоматизованої системи обліку витрати води.
Методи дослідження: методи, що покладені в основу роботи, базуються на основних законах гідродинаміки (Бернуллі, рівняння нерозривності) для оцінки втрат тиску у гідравлічному каналі витратоміра; методах обчислювальної гідродинаміки (CFD) з використанням програмного комплексу Ansys Fluent для підтвердження отриманих результатів.

Практичне значення отриманих результатів:
− створено математичну модель втрати тиску витратоміра;
− обґрунтовано форму чутливого елементу, що забезпечує найбільш широкий діапазон вимірювання;
− здійснено оптимізацію форми тіла обтікання вихрового витратоміра.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертаційної роботи доповідалися і обговорювалися на науково-практичній конференції «Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні» (м. Київ, 2021 р.).
Публікації. Результати роботи опубліковано у матеріалах 1 конференції і статті у фаховому виданні.

Керівник: к.т.н., доц. Писарець А.В.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021