Драчук Олеся Олександрівна

DrachukДрачук Олеся Олександрівна - асистент кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю (АСНК). Закінчила в 2012 році кафедру Приладобудування "НТУУ" КПІ. У період з 2013 - 2018 роки навчалась в аспірантурі НТУУ «КПІ» за напрямком підготовки 05.11.01 Прилади та методи вимірювання механічних величин. В університеті працює з 2019 року.

Наукові інтереси: вимірювання витрати та кількості паливно-енергетичних ресурсів води, тривимірне моделювання та проектування.

 

Має 27 наукових праць, з них  статті  4 ( в тому  числі й у файлових виданнях), 2 патенти України на винахід, 3 патенти України на корисну модель 18 тез доповідей на науково-технічних конференціях та семінарах ( в тому числі міжнародних).

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

НАУКОВІ ПРАЦІ:

Про вибір оптимальної форми тіла обтікання вихрового витратоміра
Усе більшого поширення у багатьох галузях промисловості набувають вимірювачі витрат і кількості плинних середовищ, що ґрунтуються на застосуванні вихрового методу. Це пов’язано із простотою і надійністю перетворювача витрати; лінійністю шкали; наявністю частотного вимірювального сигналу, низькими вимогами до співвісності і забезпечення довжини прямих ділянок тощо. Серед засобів вимірювання вихрового класу найбільшого застосування набули прилади, первинний перетворювач яких містить тіло обтікання. Принцип дії таких витратомірів ґрунтується на вимірюванні частоти утворення вихорів за встановленим у потоці тілом обтікання.
--/ А. В. Писарець, А. М. Мельник, О. О. Драчук // Вісник КПІ. Серія приладобудування. – 2021. – Вип. 62(2). – С. 75 – 81.

Дослідження приладового комплексу обліку газу із розширеним діапазоном вимірювання та самодіагностикою на основі турбінного лічильника ЛГ-К-Ех та ультразвукових лічильників ГУВР
Коробко І.В., Драчук О.О. // Всеукраїнський семінар-нарада «Приладовий облік природного газу, його нормативно-правове та метрологічне забезпечення» м. Запоріжжя 27-31 травня 2019р. ст.17-19

Підвищення метрологічної та конструктивної надійності засобів вимірювання витрати природного газу
Коробко І.В., Драчук О.О. // Вісник Київського політехнічного інституту. Серія приладобудування. №56(2) 2018р. Ст. 50-55.

Приладовий комплекс реєстрації об’єму та об’ємної витратигазу
Коробко І.В., Драчук О.О. // Mechanics and advanced technologies. №3(84) 2018р. Ст. 61-68.

Патент України на винахід № 113092, МПК (2006.01) G01F 1/05, G01F 1/34, G01F 1/66, G01F 15/04. Комплекс вимірювання витрати газу з потрійною системою реєстрації / І.В. Коробко; Я.М. Власюк, О.О. Драчук; В.А. Коваленко;– № а2015 00567; заявл. 23.01.2015; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23. - 4 с.:іл.

Патент України на винахід № 113091, , МПК (2006.01) G01F 1/05, G01F 1/34, G01F 1/66, G01F 15/04. Комплекс вимірювання витрати газу з потрійною системою реєстрації і формувачем потоку / І.В. Коробко; О.О. Драчук; В.А. Коваленко, А.М. Рак; – № а2015 00564; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23. - 4 с.:іл.

 

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021