Писарець Анна Валеріївна

PysaretsПисарець Анна Валеріївна – доцент, к.т.н, доцент кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю (АСНК).

У 2000 р. закінчила НТУУ КПІ, кафедру приладобудування, після чого вступила до аспірантури університету (2000 – 2003 рр.). З 2003 р. по теперішній час працює викладачем - на кафедрі Приладобудування (до 2021 року) та кафедрі автоматизації та систем неруйнівного контролю (з 2021 р.). Кандидатську дисертацію зихистила у 2010 році за спеціальністю "Прилади та методи вимірювання механічних величин".

Має більше 40 наукових праць, з них 11 статей у журналах, які затверджені ВАК України як фахові, та в матеріалах 22 конференцій, 3 патенти України. Відповідальний секретар факультетського журналу Вісник НТУУ КПІ. Серія приладобудування.

Наукові інтереси: вимірювання витрати і кількості паливно-енергетичних ресурсів та води.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сторінка викладача в системі "Інтелект"

ОСТАННІ НАУКОВІ ПРАЦІ:

Про вибір оптимальної форми тіла обтікання вихрового витратоміра
Усе більшого поширення у багатьох галузях промисловості набувають вимірювачі витрат і кількості плинних середовищ, що ґрунтуються на застосуванні вихрового методу. Це пов’язано із простотою і надійністю перетворювача витрати; лінійністю шкали; наявністю частотного вимірювального сигналу, низькими вимогами до співвісності і забезпечення довжини прямих ділянок тощо. Серед засобів вимірювання вихрового класу найбільшого застосування набули прилади, первинний перетворювач яких містить тіло обтікання. Принцип дії таких витратомірів ґрунтується на вимірюванні частоти утворення вихорів за встановленим у потоці тілом обтікання.
--/ А. В. Писарець, А. М. Мельник, О. О. Драчук // Вісник КПІ. Серія приладобудування. – 2021. – Вип. 62(2). – С. 75 – 81.

Автоматизовані системи передачі показань від приладів обліку енергоносіїв. Частина 2
Прилади обліку енергоносіїв встановлюються і працюють за дуже різноманітних експлуатаційних умов. Зняття показань з вимірювальних приладів, установлених у важкодоступних місцях або місцях з обмеженим доступом, традиційним способом (візуально) ускладнене або унеможливлене та потребує значних зусиль з боку обслуговуючого персоналу. Пріоритетним завданням при цьому постає своєчасне та безпомилкове зняття актуальних показань з усіх приладів обліку. Вирішенням цієї проблеми є дистанційне зняття та передача показань. Сучасні системи передачі показань від приладів обліку позбавлені таких проблем як несвоєчасна і некоректна подача даних з приладу обліку завдяки реалізації віддаленого доступу до лічильника.
--/ А. В. Писарець, Є. В. Писарець // Вісник КПІ. Серія приладобудування. – 2020. – Вип. 60(2). – С. 79 – 86.

Автоматизовані системи передачі показань від приладів обліку енергоносіїв. Частина 1
Передача інформації передбачає наявність наступних компонентів: відправника; інформації, що передається; середовища передачі, придатного для пересилання даного повідомлення; отримувача. Саме ці складові обумовлюють структуру систем автоматизованої передачі даних. Залежно від технологій і використовуваних передавальних середовищ зазначені системи умовно поділяються на дротові і бездротові.
Історично склалось так, що епоха автоматичного зчитування показань з лічильників розпочалась саме з дротових систем, які досі широко застосовуються завдяки високим завадостійкості та захищеності даних, надійності і незалежності від погодних умов.
--/ А. В. Писарець, Є. В. Писарець // Вісник КПІ. Серія приладобудування. – 2020. – Вип. 59(1). – С. 95 – 101

Спосіб визначення витрати рідини турбінним витратоміром
Федоров В. М., Франків О. М., Писарець А. В., Коробко І. В., Патент на винахід № 121322 Україна, МПК(2006) G01F 7/00, G01F 1/05 (2006.01),  G01F 1/11 (2006.01). au 2017 07147. – Заявл. 07.07.2017. – Опубл. 12.05.2020. – Бюл. № 9.

Оцінювання метрологічних характеристик витратомірів обтікання та факторів впливу на них
Наведено результати досліджень впливу характеристик потоків і місць локального розміщення приладів по протяжності технологічної магістралі на їх метрологічні характеристики. На прикладі вимірювальних перетворювачів витрати гідродинамічного класу із чутливими елементами різної форми обтічних поверхонь (циліндр, конус і порожниста напівсфера) проведені моделювання з визначенням невизначеності результату вимірювання, яка залежить від асиметрії потоку і просторової орієнтації приладу відносно вертикальної осі на технологічній мережі. Отримані результати дають чітку картину раціональних місць локального розміщення приладів по протяжності технологічної мережі за умов максимальної точності і мінімального впливу на вимірюване середовище. Результати досліджень указують на те, що найкращими є засоби вимірювання з тілами обтікання у формі конуса, який направлений вершиною назустріч потоку.
--/ І. В. Коробко, А. В. Писарець, A.М. Рак // Метрологія та прилади. – 2019. – № 6. – C. 27-34.

Flow transducers metrological performances optimization with flow bodies at flow asymmetry conditions
Однією з головних проблем при організації системи ефективного вимірювання витрати та кількості паливно-енергетичних ресурсів та води (ПЕРВ) є необхідність вибору найбільш доцільних типу і конструкції приладу з їх широкого різноманіття. Не дивлячись на все більше розширення застосування методів і приладів вимірювання витрати та кількості ПЕРВ, методики вибору раціонального типу ВПВ для певних умов застосування, на сьогоднішній день не визначені. Оптимізацію вимірювальних перетворювачів витрати (ВПВ) із тілами обтікання доцільно здійснювати шляхом визначення раціональних форм і параметрів вимірювальних ділянок та чутливих елементів (ЧЕ).
--/ Ivan Korobko, Anna Pysarets // Вісник КПІ. Серія приладобудування. – 2019. – Вип. 57(1). – С. 56 – 61

Спосіб визначення витрати рідини турбінним витратоміром
Федоров В. М., Франків О. М., Писарець А. В., Коробко І. В., Патент на корисну модель № 123674 Україна, МПК (2018.01) G01F 7/00, G01F 1/11 (2006.01). u 2017 07148. – Заявл. 07.07.2017. – Опубл. 12.03.2018. – Бюл. № 5.

Автоматизація досліджень динамічних характеристик перетворювачів витрати рідиннофазних середовищ
У роботі представлені результати удосконалення метрологічного обладнання для дослідження динамічних характеристик вимірювальних перетворювачів витрати рідиннофазних середовищ. Визначення швидкодії засобів вимірювання витрати і кількості середовища особливого значення набуває у зв’язку із актуалізацією проблеми реєстрації витрати та кількості речовин за їх швидкозмінного, як за градієнтом, так і в часі, плину. У статті для оцінювання динамічних властивостей засобів вимірювання витрати та кількості рідиннофазних середовищ наведено запропонований алгоритм роботи автоматизованої метрологічної установки на базі мікроконтролера із застосуванням сучасних інформаційних технологій.
--/ І. В. Коробко, А. В. Писарець, А. С. Місяць // Вісник НТУУ "КПІ". Серія приладобудування. – 2018. – Вип. 56(2). – С. 91 – 96.

Optimization of turbine type flow rate transducer with hydrodynamic balancing of sensitive element
Важливою задачею математичного моделювання роботи турбінних перетворювачів витрати рідини із гідродинамічним врівноважуванням чутливого елементу є їх оптимізація із вибором раціональних значень параметрів конструкції. Причому можливі два шляхи такої оптимізації: експериментальний, що потребує відповідного лабораторного обладнання та великих часових і фінансових затрат; теоретичний, який дозволяє значно зменшити кількість експериментальних напівнатурних досліджень, необхідних, у такому випадку, тільки для уточнення результатів оптимізації. Оптимізація турбінного перетворювача витрати полягає у пошуку значень його внутрішніх параметрів, що забезпечують екстремум цільової функції за означеним критерієм. У статті сформульовано критерії оптимізації, що дозволяють оцінити роботу перетворювача у динамічному режимі, обґрунтовано вибір проектних параметрів, проаналізовано та визначено їх граничні значення за умов рівноваги чутливого елементу у широкому діапазоні зміни витрати.
--/ A. Pisarets, I. Korobko // Вісник НТУУ "КПІ". Серія приладобудування. – 2017. – Вип. 54(2). – С. 65 – 71.

Вимірювання кількості теплової енергії із застосуванням ультразвукового методу
У статті окреслений сучасний стан впровадження вузлів обліку теплової енергії, їх структура та якість. Обґрунтована необхідність застосування ультразвукових приладів для вимірювання витрати і кількості рідиннофазних потоків у складі вузлів обліку завдяки їх перевагам порівняно з іншими класами приладів аналогічного призначення. Розглянуто ультразвукові методи вимірювання витрати рідинних енергоносіїв, оцінено можливості їх застосування для вимірювання кількості теплоти. Сформульовано вимоги до ультразвукового перетворювача витрати у складі вузла обліку кількості теплоти, що дозволить підвищити його метрологічну надійність
--/ А. В. Писарець, С. О. Поліщук // Вісник НТУУ "КПІ". Серія приладобудування. – 2017. – Вип. 53(1). – С. 56 – 61.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021