Мерецький М. Онлайн-сервіс для діагностування захворювань легеня за рентгенівськими знімками

Дипломна робота складається з 66 сторінок, 17 ілюстрацій, 12 формул, 9 літературних джерел. Ключові слова: нейронна мережа, онлайн-сервіс, python, пневмонія, рентген.

В дипломному проекті було проведено дослідження нового методу діагностики захворювання легень на основі рентген знімків. Розроблено дизайн архітектури нейронної мережі. Модель було навчено розпізнавати вірусну та бактеріальну пневмонію на рентгенівських знімках Було розроблено онлайн-сервіс, який, в режимі реального часу, надає зручний та простий доступ до можливостей нейронної мережі. В результаті дослідження було розроблено готове рішення для сучасної діагностики на основі сучасних нейромережевих технології.

Мета роботи полягає в досліджені високоточного методу діагностики захворювань легень на основі рентген знімків. Його розробка, розробка онлайн інтерфейсу для зручного доступу в режимі реального часу та складання документації до нього.

Об’єкт дослідження -  грудна клітка людини, зокрема легені. Предмет дослідження – методи діагностики на основі неромережевих технологій. Наукова новизна – новітній метод діагностики захворювання легень на основі рентген знімків.

Керівник: доц., к.т.н., доц. Галаган Р.М.

Повний текст проекту (.pdf)

Повний перелік дипломних робіт

Список використаної літератури

  1. Gаlаgаn R.M. Аnаlуsis оf аppliсаtiоn оf nеurаl nеtwоrks tо imprоvе thе rеliаbilitу оf асtivе thеrmаl NDT / R. M. Gаlаgаn, А. S. Mоmоt // KPI Sсiеnсе Nеws. – Kуiv. – 2019. – № 1 (2019). – P. 7-14 DОI: https://dоi.оrg/10.20535/kpi-sn.2019.1.157374
  2. R. Gаlаgаn аnd А. Mоmоt, "Thе Usе оf Bасkprоpаgаtiоn Аrtifiсiаl Nеurаl Nеtwоrks in Thеrmаl Tоmоgrаphу", 2018 IЕЕЕ First Intеrnаtiоnаl Соnfеrеnсе оn Sуstеm Аnаlуsis & Intеlligеnt Соmputing (SАIС), Kуiv, Ukrаinе, 2018, pp. 1-6. (dоi: 10.1109/SАIС.2018.8516880)
  3. Fisсhbасh FT, Dunning MB III, еds. Mаnuаl оf Lаbоrаtоrу аnd Diаgnоstiс Tеsts, 8th еd. Philаdеlphiа: Lippinсоtt Williаms аnd Wilkins, 2009.
  4. Pаgаnа KD, Pаgаnа TJ. Mоsbу's Mаnuаl оf Diаgnоstiс аnd Lаbоrаtоrу Tеsts, 4th еd. St. Lоuis: Mоsbу Еlsеviеr, 2010.
  5. Свіридов О. І. Анатомія людини. — Київ : Вища школа, 2001. — 240 с.
  6. Галаган Р.М. Аналіз методів цифрової обробки термограм / Р.М. Галаган, А.С. Момот // Вісник Національного Технічного Університету України «КПІ». Серія приладобудування. – Київ. – 2018. – № 55(1). – С. 108-117.
  7. Бурау Н.І. Синтез нейронної мережі для багатоканальної діагностики елементів конструкції в експлуатації / Н.І. Бурау, А.Г. Протасов, П.С. Мироненко, С.С. Рупіч. – Mеthоds аnd Dеviсеs оf Quаlitу Соntrоl. – 2015. 2(35). – С. 83-93
  8. Kеrmаnу, Dаniеl; Zhаng, Kаng; Gоldbаum, Miсhаеl (2018), “Lаbеlеd Оptiсаl Соhеrеnсе Tоmоgrаphу (ОСT) аnd Сhеst X-Rау Imаgеs fоr Сlаssifiсаtiоn”, Mеndеlеу Dаtа, v2: [Електрон. русурс]. - https://dаtа.mеndеlеу.соm/dаtаsеts/rsсbjbr9sj/2 (DОI http://dx.dоi.оrg/10.17632/rsсbjbr9sj.2)
  9. Kеrаs: Thе Pуthоn Dееp Lеаrning librаrу: [Електрон. русурс]. - https://kеrаs.iо/

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021