Яригін В. Вимірювач шумів

Даний дипломний проект складається з 66 сторінок, 23 ілюстрацій, 30 формул, 21 літературних джерел. Ключові слова: ультразвуковий контроль, вимірювач шумів

В дипломному проекті було проведено дослідження принципів роботи різних типів приладів для вимірювання шуму. Складено    структурну    та    функціональну    схеми.    Було    розроблено принципіальну схему та друковану плату приладу на основі креслеників. На основі виконаних розрахунків було розроблено експериментальну установку. В результаті дослідження було обрано тип приладу для вимірювання шуму, а точніше шумомір.

 

 

Мета роботи полягає в дослідженні існуючих приладів для вимірювання шуму та вибору певного типу. Його розробка та складання документації до нього. Об’єкт дослідження – процес утворення шуму при ультразвуковому неруйнівному контролі. Предмет дослідження – прилади для вимірювання шуму. Наукова новизна – Прилад спроектовно так, що загальна похибка шумоміра є дуже малою.

Керівник: доц., к.т.н., доц. Петрик В.Ф.

Повний текст проекту (.pdf)

Повний перелік дипломних робіт

Список використаної літератури

 1. Дідковский В.С. Шум і вібрація / В.С. Дідковский – Київ: Вища школа, 1995.– 262 c.
 2. Колесников А.Е. Шум і вібрація / А.Е. Колесников.– Ленинград: Судостроение, 1988.– 246 c.
 3. Под ред.Клюева В.В. Приборы и системы для измерения вибрации,шума и удара:Справочник.В 2-х кн.Кн.2 / Под ред. В.В. Клюева.– Москва: Машиностроение, 1978.– 439 c.
 4. Под ред.Клюева В.В. Приборы и системы для измерения вибрации,шума и удара:Справочник.В 2-х кн.Кн.1 / Под ред. В.В. Клюева.– Москва: Машиностроение, 1978.– 447 c.
 5. Beranek Leo L. Acoustic measurements / Leo L. Beranek.– New York: London, 1949.– 626 c.
 6. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці / В. Ц. Жидецький. — Л. : Афіша, 2005. — 349 с.
 7. Тэйлор Р. Шум. Пер. с англ. Д. И. Арнольда — М. : Мир, 1978. — 308 с.
 8. Суворов Г.А., Шкаринов Л.Н., Денисов Э.И. Гигиеническое нормирование производственных шумов и вибраций. — Москва: Медицина, 1984. — 240 с.
 9. Малинская Н.Н., Суворов Г.А., Шкаринов Л.Н. Глава 5. Шум, вибрация, ультра- и инфразвук / Руководство по гигиене труда : [рус.] : в 2 т. / ред. Измеров Н.Ф. — Москва : Медицина, 1987. — Т. 1. — С. 172. — 368 с.
 10. Цапенко В.К. Акустичнi перетвoрювачi: Метoдичнi вказiвки / Уклад.: Цапенкo В.К. – Київ, 2004.- 86с
 11. Сухoрукoв В.В. Неразрушающий кoнтрoль / Высшая школа. – Мoсква, 1991. – 283 с.
 12. Левицька Т.В., Мельник Т. В., Войтко С.В. "Методичні вказівки до виконання організаційно-економічного розділу дипломних проектів для студентів приладобудівних спеціальностей" – К.: ІВЦ "Видавництво"Політехніка", 2002.
 13. Применения операционных усилителей и линейных ИС. Фолкенберри.
 14. Затуранов Ю. Н., Антипова Т. Н. / Оценка шумового загрязнения городской среды: модели и методы повышения экологической безопасности. — Статья. — Журнал «экономика и экологический менеджмент»(март 2013).
 15. Джонсон Д. и др. Справочник по активным фильтрам: Пер. с англ./ Д. Джонсон, Дж. Джонсон, Г. Мур. — М: Энергоатомиздат, 1983. — 128 с.
 16. Баширов С.Р. Современные усилители/С.Р.Баширов— Москва:НТ Пресс,2007. —112 с.
 17. Кляровский В.А. Усилители мощности любительских радиостанций/В.А.Кляровский—СПб:Наука и техника,2008—256 с.
 18. Брод Т.Е. Микросхемы АЦП и ЦАП/Т.Е.Брод—Москва:Додека 21 век,2005. —432 с.
 19. Кравченко А.В.10 практических устройств на AVR- микроконтроллерах.Книга 1/А.В.Кравченко-Киев:МК-Пресс,2008—224 с.
 20. Кравченко А.В.10 практических устройств на AVR- микроконтроллерах.Книга 2/А.В.Кравченко-Киев:МК-Пресс,2009—320 с.
 21. Кравченко А.В.10 практических устройств на AVR- микроконтроллерах.Книга 3/А.В.Кравченко-Киев:МК-Пресс,2011—416 с.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021