Переддипломна практика магістрів

Робоча програма складена на основі програми, затвердженої деканом факультета «26»  травня  2016 р.

Вступ: Одним з елементів навчального процесу підготовки магістрів в області приладів та систем неруйнівного контролю  є науково-дослідна практика, яка сприяє закріпленню й поглибленню теоретичних знань студентів, отриманих при навчанні, умінню ставити завдання, аналізувати отримані результати й робити висновки, прид-банню й розвитку навичок самостійної науково-дослідної роботи. Науково-дослідна практика має велике значення для виконання магістерської дисертації й продовження наукової діяльності як аспіранта.

 

Програма науково-дослідної практики студентів-магістрантів, що навчаються по напрямку магістерської підготовки «Прилади та системи неруйнівного контролю», розроблена відповідно до методичних рекомендацій Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міносвіти України.

Тематика досліджень повинна відповідати науковому напрямку роботи кафедри приладів та систем неруйнівного контролю, а також відповідати завданням, що мають теоретичне, практичне, прикладне значення для різних галузей народного господарства.

У кожному конкретному випадку програма науково-дослідної практики змінюється й доповнюється для кожного магістра залежно від характеру виконуваної роботи.

Завантажити робочу програму практики

Програма науково-дослідної  практики 

для студентів за напрямом підготовки 6.051003 «Приладобудування»  освітньо-кваліфікаційного рівня магістр  професійного спрямування 805100305  «Прилади і системи неруйнівного контролю» за денною  формою навчання складена відповідно до робочої навчальної програми кафедри приладів та систем неруйнівного контролю.

Розробник програми: Доцент, к.т.н., доцент Петрик Валентин Федорович    

Завантажити програму практики

Актуальна документація:

Щоденник практики - завантажити

Список розподілу студентів для проходження науково-дослідної практики  з 06 лютого по 05 березня 2017року - завантажити

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021