Назарчук О. Термостабілізація характеристик якості зображення термографа та підвищення інформативності медичних термограм

Магістерська дисертація складається зі вступу, 5 розділів, висновку, списку використаної літератури та додатку. Повний обсяг складає 86 сторінок, міститься 31 ілюстрацію, 28 таблиць. Загалом опрацьовано 41 джерело літератури.

Мета: підвищення інформативності медичних термограм шляхом термостабілізації оптичної системи тепловізору та впровадження програмних засобів опрацювання термограм.

Основні результати: розглянуто проблему розфокусування об’єктива термографа під дією впливу температури навколишнього середовища. Запропоновано усунення даної проблеми методом пасивної оптичної атермалізації. На основі розрахованих конструктивних параметрів була синтезована оптична схема трикомпонентного інфрачервоного об’єктиву, подальша оптимізація якої відбувалася в середовищі автоматичного проектування Zemax. Висока якість зображення об'єктиву підтверджується рівнем модуляційної передавальної функції 50% на просторовій частоті 20 мм-1 і рівнем функції концентрації енергії 66% у розмірі плями розсіювання 25 мкм для краю поля зору системи.

Задній фокальний відрізок даного триплету при варіаціях температури в діапазоні від 0 °С до +50 °С змінюється лише на частки мікрометра, що в свою чергу дає змогу отримати термограму з високою роздільною здатністю. Реалізовано статистичну обробку температурних показників. Виявлено найбільш ефективний метод сегментації термограм при діагностиці, що підвищує якість візуальної оцінки. Приведений детальний алгоритм отриманого методу. Охарактеризовано алгоритм К-середніх для обробки термограм та реалізовано у середовищі MATLAB. Запропоновано методику програмної обробки термограм для виявлення патологій, що підвищує ефективність діагностики. Точність запропонованої методики для підвищення інформативності термограм підтверджується порівнянням з реальними данимим пацієнтів після хірургічних втручань.

 

Результати виконання отримали наступну апробацію: опубліковано 4 статті; отримано 2 патенти України; наявні 5 тез доповідей на наукових конференціях.

Керівник: проф. Протасов А.Г.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021