Баженов Віктор Григорович

Баженов Віктор ГригоровичПосада: доцент кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю;
науковий ступінь: кандидат технічних наук;
вчене звання: доцент.

Баженов В.Г. випускник КПІ 1972р., закінчив радіотехнічний факультет за спеціальністю «Радіотехніка». Протягом багатьох років Баженов Віктор Григорович працював на кафедрі інформаційно-вимірювальної техніки науковим співробітником, разом з колективом був переведений до КБ "Шторм", очолював науково-дослідний сектор 32 КБ "Шторм" (1979-1982), був відповідальним виконавцем науково-дослідних робіт оборонного характеру. У 1981 р. захистив кандидатську дисертацію та перейшов на викладацьку роботу на кафедру приладів і систем неруйнівного контролю ПБФ. З 2021 року працює на посаді доцента на кафедрі автоматизації та систем неруйнівного контролю

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

У період з 1985  по 1986 р. проходив стажування в Будапештському технічному університеті ( Угорщина). Протягом 2006–2008 рр. Баженов В.Г. був науковим керівником успішно виконаної роботи по контролю колісних пар швидкісних поїздів для Німеччини. Під керівництвом В.Г.Баженова виконано низку робіт для геофізиків. Розробив апаратуру для реалізації методики знаходження корисних копалини, яка дістала визнання на фестивалі інноваційних проектів серед вишів України "Sikorsky Challenge" 2012 р., а Віктор Григорович став лауреатом премії за представлений проект і макет  реконфігурованої універсальної вимірювальної системи. Крім того, В.Г.Баженов є автором розробки "Вихрострумовий дефектоскоп", за яку у 2013р. отримав срібну медаль на міжнародному салоні винаходів і технологій "Новий час". У 2013р. став переможцем університетського конкурсу "Викладач-дослідник 2013".

Крім того, методика знаходження корисних копалин, покладена в основу розробленої апаратури, пройшла успішні випробування в Антарктиді. У 2012-2013 був науковим керівником робіт за договором № 61/2012-ЦТЕХ-166/2012-ЦЮ на виконання дослідно- конструкторської роботи від 16.08.2012г . між науковим парком « Київська політехніка » та державною адміністрацією залізничного транспорту України «Укрзалізниця » «Розробка дослідного зразка приладу для виявлення внутрішніх дефектів великогабаритного литва візків вантажних вагонів ». Вартість робіт від 16.08.2012г . по 01.07.2013 . становить 196 тис. грн .

Має більше 100 публікацій, серед яких є одна монографія і близько 50 винаходів СРСР і патентів України.

НАУКОВІ ПРАЦІ:

Електроніка. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / В. Г. Баженов, Є. Ф. Суслов, Ю. Ю. Лисенко, А. С. Момот ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,46 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 70 с.

Комплексування мультиспектральних зображень, як метод підвищення їх інформативності при бінарній сегментації
Проблематика. Однією з найбільш інтенсивних тенденцій на виробництві та при проектуванні різної техніки на сьогодні є прагнення до автоматизації процесів з метою підвищення їх ефективності та мінімізації впливу людського фактора. Перспективним напрямом реалізації цієї концепції видаються методи комп’ютерного зору, засновані на автоматизації обробки й аналізу зображень. Машинне навчання дає можливість системам, таким як, наприклад, штучні нейронні мережі, виявляти, розпізнавати та класифікувати об’єкти. Все це стало можливим завдяки розвитку методів обробки зображень, до яких відноситься і бінарна сегментація. Підвищення інформативності результату при цьому методі обробки даних можливе завдяки використанню алгоритму мультиспектрального комплексування, що своєю чергою дасть змогу підвищити ефективність роботи систем машинного зору й автоматизованої обробки зображень. Мета дослідження. Дослідження можливості застосування методів комплексування мультиспектральних зображень для підвищення інформативності та якості результату обробки даних на основі бінарної сегментації. Методика реалізації. Для дослідження методів комплексування зображень було використано програмне середовище, реалізоване на основі мови програмування C# із застосуванням математичного апарату бінарної сегментації. Аналіз отриманих результатів проводився з використанням методів статистичної обробки даних.
--/ Д. В. Сторожик, О. В. Муравйов, А. Г. Протасов, В. Г. Баженов, Г. А. Богдан // Наукові вісті КПІ. – 2020. – № 2. – С. 82-87.

Increasing of operation speed of digital eddy current defectoscopes based on frequency synthesizer
This paper presents analysis circuit and algorithmic methods of implementation of an eddy current defectoscope based on the digital synthesizer of frequency. Eddy current defectoscope is one of the most commonly used nondestructive device. In the paper it is proposed some optimization methods of its operation which allows rising of device's operation speed in several time. It is shown advantages of defectoscopes based on frequency synthesizer and controlled by up-to-date microcontrollers. They have less size, power consumption and cost than modern digital defectoscopes based on powerful processors have. The operation speed, accuracy and functional capabilities of the proposed device are not worse than mentioned digital defectoscopes have.
--/ А. Protasov, V. Bazhenov, K. Gloinik // 5th IEEE Microwaves, Radar and Remote Sensing Symposium, MRRS 2017; National Aviation University (NAU)Kyiv; Ukraine. – 2017. – С. 155–158

Development of a discrete orthogonal method for determining the phase shift between high-frequency radio impulse signals
At present, an acoustic method of testing is used for inspection products of aviation equipment made of powdered structural materials. One of the main information parameters is the velocity of acoustic wave propagation. The reliability of the testing essentially depends on the accuracy of measuring the transmission time of the acoustic wave in the material, in other words, on the accuracy of measuring the phase shift between the emitted and reflected signal. To increase the accuracy of this parameter, it is proposed to use a discrete orthogonal method. The results of applying the proposed method for measuring the phase shift between two signals for different signal-to-noise ratios for different values of the phase shift are presented in the article. Comparison of the results obtained experimentally and by simulation is given. Simulation was performed in the Matlab system, where virtual signals were created with a given noise level. For experimental verification of the method, a two-channel generator was used, which made it possible to generate signals with the necessary phase shift and the signal-to-noise ratio. The paper proposes a scheme for measuring the phase shift of signals, which implements the discrete orthogonal method and has high noise immunity. The obtained data confirm the effectiveness of the proposed method, which makes it possible to provide an error in measuring the phase shift of harmonic signals of less than 1 ° with a signal-to-noise ratio equal to 10, and this accordingly provides an error in measuring the time interval of less than 1%. The article also describes the practical implementation of the proposed system for measuring the time interval between two radio pulses at a frequency of 5 MHz. As a testing object, a composite material of the LaB6-TiB2 type was used in the shape of a rectangular prism with a side dimension of 3 mm.
--/ А. Protasov, V. Bazhenov, H. Bohdan. // 5th IEEE Microwaves, Radar and Remote Sensing Symposium, MRRS 2017; National Aviation University (NAU)Kyiv; Ukraine. – 2017. – С. 191–194.

Simulation of nanomodified polymers testing by the electric capacitive method
Досліджено питання можливості контролю наявності дефектів у полімерних композиційних матеріалах, модифікованих вуглецевими нанотрубками, за допомогою використання електроємнісного методу неруйнівного контролю. Здійснено моделювання розподілу електричного потенціалу у матеріалі, за допомогою якого визначено межі застосування методу, а саме: глибини залягання дефекту та відстані від сенсору до поверхні
--/ А.Protasov, V. Bazhenov, І. Ivitskiy, D. Ivitska. // EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – С. 4–9.

Оптимизация Алгоритмов Работы Вихретоковых Дефектоскопов С Использованием Микроконтроллеров
In this paper, algorithms for the work of eddy current flaw detectors based on microcontrollers are considered that allow to increase the speed of their operation in tens, hundreds of times. The algorithms of the work of eddy current flaw detectors based on frequency synthesizers are considered. It makes it possible to significantly increase the speed of such flaw detectors without reducing the accuracy of determining the changes in phase shifts and amplitudes of information signals.
--/ Ю. Ю. Лысенко, В. Г. Баженов, К.А. Гльойник // Ж-л «Научные известия на НТСМ». - Созополь, Болгария, 2017. – №216. – С. 118–120

Преобразователи для реализации электростатического метода неразрушающего контроля функциональных полимеров
The modern development of microelectronics provides the prerequisites for the broad development of the electrostatic method of nondestructive testing. The essence of the electrostatic method is the distortion of the electric field when interacting with a controlled object. Distortions are recorded by measuring the electric charge, which is induced by this field on the measuring plates. The authors proposed a method for increasing the noise immunity of the electrostatic control method, the essence of which is that in the primary converter instead of one pair of measuring plates two pairs are used, the signals from which are amplified in the charge amplifiers and then fed to a differential amplifier where these signals are subtracted
--/ В.Г. Баженов, Д.К. Ивицкая, И. Ивицкий // Научни Известия НТСМ. – 2017. – №216. – С. 128–129

Аналіз можливостей кореляційного методу визначення джерела акустичної ударної хвилі
Метою роботи є модельна оцінка можливостей кореляційного методу визначення джерела акустичної вибухової хвилі. Моделювання проводилося в програмному середовищі Matlab. В якості тестового зразка був обраний аудіозапис пострілу з пістолета Beretta M9. Аудіозапис був зашумлений «білим» (гаусовим) шумом. Була створена копія аудіозапису, зміщена у часі, щоб імітувати запізнення. Далі для обох сигналів була розрахована взаємна кореляційна функція, на основі якої визначалася затримка у часі між ними
--/ В.Г. Баженов, Т.Д. Шиндерук // Вісник НТУ «ХПІ»  – 2017. –  № 17(1239). – С. 30-35.

Ортогональний амплітудно-фазовий метод вимірювання при проектуванні вихрострумових дефектоскопів на базі мікроконтролерів
В даній статті розглянуті особливості використання ортогональних методів вимірювання параметрів сигналів при проектуванні вихрострумових дефектоскопів (ВД) на базі мікроконтролерів. Аналізується запропонована авторами нова структура дефектоскопа, яка має один вимірювальний канал, реалізує ортогональний метод вимірювання, має дуже мале енергоспоживання, малі габарити і відповідну вартість. Проведені  експериментальні дослідження запропонованої структури ВД на спеціальному експериментальному макеті, де за допомогою високоточного синтезатора сигналів SDG102, фірми SIGLENT, проведено імітацією можливих дефектів які можуть призводити як до зміни фази так і амплітуди вимірювального сигналу, що підтвердило високі метрологічні можливості цієї структури.
--/ В.Г. Баженов, К.А. Гльойник , С.В. Ходневич // Вісник НТУ «ХПІ» серія « Механіко-технологічні системи та комплекси» – 2017. –  № 44 (1266). – С. 60-64

Modeling the electrostatic control over depth of the introduction of the intelligent sensor into polymer composite material
Досліджено питання можливості отримання сигналу про глибину залягання інтелектуальних датчиків, введених у полімерний композиційний матеріал, за допомогою використання електростатичного методу неруйнівного контролю. Здійснено моделювання розподілу електричного потенціалу у матеріалі, за допомогою якого визначено максимально можливу глибину введення датчика у полімерний матеріал
--// Eastern-european journal of enterprise tehnologies ISSN 1729-3774. Том85 №1/5 2017р

Оособенности проектирования вихретоковых дефектоскопов на микроконтроллерах
Considered flaw structure based MK implement all known methods including multi-frequency eddy current testing methods and what little digital flaw detectors are inferior mass-produced. Their major advantage is small size, low cost and low power consumption flexible interface. It allows to build flaw in the automatic processing production line.
--// Ж-л «Научные известия на НТС машиностроения», Созополь, Болгария. – 2016 – №187. – С. 46–49.

Прецизионный способ и устройство для измерения фазового времени распространения ультразвуковых сигналов в объекте контроля
This article discusses the digital orthogonal system of precise measurement of the phase delay of the ultrasonic signal radiopulse. Its main feature is the use of a single ADC to build a digital phase meter, the use of digital signal multipliers, as well as the use phase meter with a digital frequency synthesizer (as a input source) synchronized ADC sampling signals. Use of a measuring channel is actually a single ADC can not only reduce the cost of phase shift measurement system of signals, but also to improve the measurement accuracy in the measurements.
--// Ж-л «Научные известия на НТС машиностроения», Созополь, Болгария. – 2016 – №187. – С. 35–37.

Експериментальне дослідження електростатичного методу неруйнівного контролю дефектів у полімерних матеріалах
Досліджено застосування електростатичного методу неруйнівного контролю для визначення наявності дефектів у полімерних композиційних матеріалах. Створена лабораторна установка, яка складається з джерела живлення Б5-7, осцилографа С1-64, генератора Г3-118 та фазометра Ф2-34. В якості дослідного матеріалу застосовувався зразок з поліметилметакрилату з габаритами 40х38х400 мм. Було побудовано амплітудно-частотну характеристику сенсора та зроблено висновок що отримані сенсори перевершують заявлені параметри. Можна стверджувати що верхня полоса частоти пропускання сигналу лежить в межах 20к Гц.
--/ Баженов В.Г., Івіцький І., ІвіцькаД. // Вісник НТУ «ХПІ» . – Харків, 2017, №16(1238), стор.34-39

Метод и аппаратура для измерения напряжённости электрических полей при геолого-геофизических исследованиях
Приведены краткий обзор и анализ основных методов измерения напряжённости электрического поля. Рассмотрены цифровой метод и разработанная на его базе аппаратура для измерения и беспроводной передачи информации с целью дальнейшей обработки, регистрации, визуализации и документирования на компьютере.
--// Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. Збірники установ НАН України. – Київ: Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геологічних наук. – 2014.

Удосконалений електростатичний метод неруйнівного контролю
Запропоновано новий електростатичний метод неруйнівного контролю з підвищеною завадостійкістю для широкого спектру матеріалів та конструкцій, виробів із діелектриків та провідних матеріалів без використання контактної рідини. Запропоновано структурну схему приладу для реалізації даного методу з метою проведення неруйнівного контролю.
--// "Методи та прилади контролю якості" . – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. – 2013.- № 2(31).

ПАТЕНТИ:

СПОСІБ МАГНІТНОГО КОНТРОЛЮ: пат. 85040 Україна : МПК G01N 27/83 / В.Г. Баженов, Р.М. Галаган, С.В. Грузін, М.В. Худецький. – № u201305217; заявл. 11.06.2013 ; опубл. 11.11.2013, Бюл. № 21. – 2 с.

ЦИФРОВИЙ ВИХОРОСТРУМОВИЙ ДЕФЕКТОСКОП: пат. 82342 Україна : МПК G01N 27/90 / В.Г. Баженов, В.В. Лепеха, К.А. Гльойнік, В.Л. Лепеха. – № u 201302593; заявл. 01.03.2013 ; опубл. 25.07.2013, Бюл. № 14. – 2 с.

СПОСІБ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ФАЗОВОГО ЧАСУ ПРОХОДЖЕННЯ РАДІОІМПУЛЬСНИХ СИГНАЛІВ: пат. 103094 Україна : МПК G04F 10/00 / В.Г. Баженов, Г.А. Богдан. – № a201115467; заявл. 27.12.2011 ; опубл. 10.09.2013, Бюл. № 17. – 3 с.

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ФАЗОВОГО ЧАСУ ЗАТРИМКИ РАДІОІМПУЛЬСНИХ СИГНАЛІВ У ШИРОКОМУ ДІАПАЗОНІ ЧАСТОТ: пат. 82342 Україна : МПК G04F 10/00, G01R 25/00 / В.Г. Баженов, Г.А. Богдан, С.В. Грузін. – № a201209729; заявл. 10.08.2012 ; опубл. 10.02.2014, Бюл. № 3. – 3 с.

ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИЙ СПОСІБ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ: пат. 90117 Україна: МПК G01B 7/00 / В.Г. Баженов, Д.К. Івіцька, С.В. Грузін. – № u201315066; заявл. 23.12.2013 ; опубл. 12.05.2014, Бюл. № 9. – 2 с.

ЦИФРОВИЙ СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ НАПРУЖЕНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ ТА ІОННИХ СТРУМІВ: пат. № 112812 Україна, дата 25.10.2016

ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИЙ ОДНОКАНАЛЬНИЙ АМПЛІТУДНО-ФАЗОВИЙ СПОСІБ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ: пат. № 112917 Україна, дата 10.11.2016

ЦИФРОВИЙ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬ-НИЙ ВИХРОСТРУМОВИЙ ДЕФЕКТОСКОП: пат. № 117560 Україна, дата 26.06.2017

ВИХРОСТРУМОВИЙ АМПЛІТУДНО-ФАЗОВИЙ СПОСІБ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ: пат. № 118164 Україна, дата 25.07.2017

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021