Черепанська Ірина Юріївна

CherepanskaЧерепанська Ірина Юріївна - д.т.н, професор, професор кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю (АСНК).

У  1998 р. закінчила Житомирський технологічний коледж за спеціальністю “Експлуатація засобів і систем автоматизованого технологічного виробництва”, отримавши диплом молодшого спеціаліста з відзнакою та кваліфікацію “Молодший спеціаліст з автоматизації”. У 2002 р. закінчила Житомирський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю ”Автоматизоване управління технологічними процесами”, отримавши диплом спеціаліста з відзнакою та кваліфікацію “Інженер з автоматизації”.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація процесів керування на тему «Автоматизація процесу керування вибором пристроїв орієнтування при проектуванні гнучких інтегрованих систем» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.04 при Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” і отримала науковий ступінь кандидата технічних наук. Дисертаційна робота була виконана на кафедрі “Автоматизації і комп’ютеризованих технологій” в Житомирському державному технологічному університеті Міністерства освіти та науки України. У 2013 отримала вчене звання доцента по кафедрі автоматизації і комп’ютеризованих технологій.

У 2019 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 05.13.01 – Методи та засоби вимірювання механічних величин на тему «Прецизійна приладова система вимірювання кутів» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.07 при Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” і отримала науковий ступінь доктора технічних наук. Дисертаційна робота була виконана на кафедрі “Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій імені професора Б.Б. Самотокіна” в Житомирському державному технологічному університеті Міністерства освіти та науки України. У 2023 отримала вчене звання професора по кафедрі автоматизації та систем неруйнівного контролю.

2008 - 2017 рр. доцент кафедри автоматизації і комп’ютеризованих технологій Житомирського державного технологічного університету. 2017 - 2020 рр. доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій імені професора Б.Б. Самотокіна Житомирського державного технологічного університету.
2020 - 2021 професор кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем Поліського національного університету (м. Житомир).
2021 по теперішній час професор кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.

Автор 78 наукових та науково-методичних праць, з них 5 монографій, 1 підручник, 7 навчальних посібників, 2 методичних рекомендацій, 4 патентів, 49 статей у фахових виданнях України та закордоном, у тому числі 10 у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science.
Наукові інтереси: штучний інтелект, гнучкі виробничі системи,автоматизації та інформаційно-комп’ютерні технології, прецизійні технологічні вимірювання.

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ:

Сучасні інформаційні технології та системний аналіз у наукових дослідженнях: навч. посіб. для здобувачів освітнього ступеня доктора філософії спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” всіх форм навчання / І. Ю. Черепанська, А. Ю. Сазонов; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 270 с.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021