Теплові методи НК - методичні вказівки до виконання ЛР

Лабораторні роботи входять до складу кредитного модулю дисципліни «Теплові методи неруйнівного контролю». Основні завдання циклу лабораторних занять полягають у закріпленні на практиці теоретичних знань, отриманих студентами під час лекційних занять з даного кредитного модуля, а також застосування методів розрахунків, що вивчаються в рамках практичних занять. Метою виконання лабораторних робіт є закріплення, поглиблення та систематизування знань, одержаних студентами, а також формування у студентів вміння проводити навчально-наукові дослідження, інженерні розрахунки, формування навичок творчої роботи, опанування загальними та спеціальними методами сучасних наукових досліджень.

Лабораторні роботи з дисципліни «Теплові методи неруйнівного контролю» спрямовані на вирішення певних фахових задач у сфері проектування та розробки приладів теплового неруйнівного контролю. Під час виконання роботи майбутній фахівець має продемонструвати глибоке розуміння матеріалів отриманих на лекціях з різних дисциплін, інформації викладеної у підручниках та навчальних посібниках.
Основним завдання даних методичних вказівок до виконання лабораторних робіт є своєчасне ознайомлення студентів з тематикою робіт, переліком, змістом та об’ємом необхідних матеріалів, етапами роботи, правилами оформлення звіту та графічних матеріалів ( за необхідності), умовами оцінювання готових робіт.
В даних методичних вказівках розглянуто використання різних теплових датчиків, пристроїв для реєстрації теплового поля об’єктів та моделювання процесів в об’єктах при дії на них теплового поля, що буде корисним під час виконання лабораторних робіт та дипломного проектування студентам спеціальності «Прилади і системи неруйнівного контролю» та інших споріднених спеціальностей приладобудівного спрямування.

Теплові методи неруйнівного контролю: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.051003 «Приладобудування», професійного спрямування «Прилади і системи неруйнівного контролю» денної форми навчання [Текст] / Уклад.: А. Г. Протасов, Ю. В. Куц, Ю. Ю. Лисенко. – К.: КПІ ім. Ігоря. Сікорського, 2017. – 73 с.
завантажити

Протоколи лабораторних робіт (2017) (протоколи готуються за методичними вказівками, нижче приведено лише приблизний вигляд протоколів):
л.робота 1: Дослідження випромінювальної здатності матеріалів;
л.робота 2: Дослідження характеристик датчиків променистих теплових потоків;
л.робота 3: Моделювання фізичних процесів для задач теплового неруйнівного контролю;
л.робота 4: Застосування 3D моделювання в задачах теплового неруйнівного контролю;
л.робота 5: Реконструкція картини теплового поля об'єкта контролю - протокол, додаток1, додаток2, додаток3;
л.робота 6: Вимірювання температур поверхонь безконтактним методом.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021