Ферко Р. Ультразвукова система автоматизованого контролю зварних з'єднань великогабаритних об’єктів

Магістерська дисертація складається  з чотирьох розділів, 90 сторінок, 35 ілюстрацій, 27 таблиць, було опрацьовано 18 джерел літератури.

У першому розділі було проведено аналітичний огляд, в якому розглянуто об’єкт контролю. Проведено аналіз методів неруйнівного контролю резервуарів, їх переваги та недоліки.  У другому  розділі було розраховано прямий суміщений п’єзоелектричний перетворювач, а також призму. Проведені розрахунки акустичного і електроакустичного трактів. Розроблено структурну схему, а на її основі функціональну. Розраховані і узгодженні всі вузли функціональної схеми.  В третьому розділі було проведено розрахунок та модделювання автоматизованої системи в програмному середовищі SolidWorks. В четвертому проведена розробка стартап проекту: аналіз ринку, пошук конкурентів, тощо. На основі розрахунків була спроектована електрична принципова схема.

Мета і задачі дослідження
Мета дослідження – розробка ультразвукової системи для автоматизованого контролю зварних з’єднань великогабаритних об’єктів.

В ході дослідження розв’язати наступні задачі:
1.    Провести аналіз об’єкта конролю, визначити основні типи дефетів зварних з’єднань які виникають під час експлуатації.
2.    Проаналізувати методи неруйнівного контролю зварних з’єднань великогабаритних об’єктів
3.    Обгрунтувати вибір ультразвукового методу неруйнівного контролю на базі методу TOFD.
4.    Провести розрахунок приймальної частини системи: п’єзоелектричний перетворювач, призма, акустичні та електроакустичні тракти.
5.    Розробити функціональну схему системи та розрахувати основні вузли, на основі розрахунків розробити схему електричну принципову.
6.    Провети розрахунок основних вузлів автоматизації, створити модель системи в програмному середовищі SolidWorks

Об’єкт дослідження - процес ультразвукового контролю зварних з’єднань великогабаритних об’єктів як на етапі їх виготовлення так і експлуатації
Предмет дослідження - методи та засоби підвищення точності та швидкості контролю зварних швів великогабариних об’єктів ультразвуковим метом TOFD шляхом автоматизації системи.

Методи дослідження базуються на використанні теоретичних основ ультразвукового неруйнівного контролю; розрахунках основних частин системи та розробці і моделюванні контрукції автоматизованої системи в середовищі SolidWorks.

Наукова новизна одержаних результатів:
1.    Вдосконалення удьтразвукового  методу TOFD шляхом автоматизації системи

Ключові слова: цистерна, зварне з’єднання, дефект, ультразвук, дифракція, шуми, підсилювач, часове регулювання чутливості, автоматизація, електромагніт

Керівник: ст.в. Богдан Г.А.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021