Сучасний науково-технічний прогрес вимагає розроблення нових та адаптацію існуючих методів та алгоритмічно-програмних засобів вимірювань та контролю, засобів автоматизації виробничих процесів, постійного удосконалення методів оброблення та представлення результатів вимірювань. Все це вимагає знань та досвіду практичного застосування методів та критеріїв математичної статистики. Навчальний посібник складається з чотирьох розділів і містить матеріали лекцій з загальних питань, зокрема висвітлено питання перетворення Лапласа, теорії ймовірностей, математичної статистики та випадкових процесів. Кожний розділ супроводжується контрольними запитаннями з метою перевірки засвоєння знань, самоконтролю та самостійної роботи. Приведено довідковий матеріал для ознайомлення та розуміння процесів.
Даний посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавра спеціальності «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» та споріднених спеціальностей, а також наукових та інженерно-технічних працівників, фахівців, які займаються розробленням комп’ютерно-інтегрованих систем та технологій у галузі приладобудування.

Посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за освітньою програмою «Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні», які вивчають курс «Передача даних та сучасні методи обробки сигналів». Метою навчального посібника «Передача даних та сучасні методи обробки сигналів. Практикум» є формування у студентів навичок, які необхідні бакалавру у практичній роботі зі створення та експлуатації автоматичних систем та пристроїв. Навчальний посібник розроблено для комп’ютерного практикуму, що містить десять практичних робіт. У ньому розглядаються основні практичні питання фундаментальних основ теорії сигналів та пов'язані з сучасними методами розрахунку, обробки, детектування та моделювання сигналів.

Широке використання комп’ютерної техніки створює нові умови для розвитку компютерно-інтегрованих систем неруйнівного контролю та технічної (КІС НКТД), що дає змогу автоматизувати процес контролю та діагностики, підвищити вірогідність контролю за рахунок виключення або зведення до мінімуму ролі оператора у прийнятті рішень, застосування більш потужних методів цифрового оброблення інформаційних сигналів, статистичних методів опрацювання експериментальних даних. Навчальний посібник присвячено питанням побудови новітніх автоматизованих КІС НКТД та технології опрацювання інформаційних сигналів в них та приведено приклади побудови таких систем. Приведено довідковий матеріал для ознайомлення та розуміння процесів. Даний посібник призначений для здобувачів ступеня магістр спеціальності «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» та споріднених спеціальностей, а також наукових та інженерно-технічних працівників, фахівців, які займаються розробленням комп’ютерно-інтегрованих систем та технологій у галузі приладобудування з метою реалізації неруйнівного контролю та діагностики об’єктів.

Навчальний посібник призначено для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». В посібнику приділено увагу основним аспектам організації та проведення практики, правам і обов’язкам практикантів, основні вимоги до її організації. Навчальний посібник є загальними для всіх магістрів освітньо-професійної програми підготовки і має надати методичну допомогу з питань підготовки, написання та оформлення звітної документації з практики.

applicationСтатут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» затверджено наказом МОНУ від 18 лютого 2022 року №206 та погоджено на конференції трудового колективу 28 жовтня 2021 року (протокол № 2).

Зміст документу:

 • Повне найменування із зазначенням типу
 • Концепція освітньої діяльності університету
 • Структура університету, статус і функції його структурних підрозділів
 • Повноваження міністерства освіти і науки україни
 • Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність
 • Органи управління університетом (Наглядова рада університету; Вчена рада університету; Квоти обрання до вченої ради; Вчені ради факультетів, навчально-наукових інститутів, філій; Ректор університету; Керівник факультету / навчально-наукового інституту)
 • Робочі та дорадчі органи
 • Порядок призначення радника ректора університету
 • Органи громадського самоврядування
 • Джерела надходження, порядок використання коштів та майна університету
 • Порядок звітності та контролю за провадженням фінансово-господарської діяльності
 • Вимоги до осіб, які можуть займати посади науково-педагогічних працівників
 • Студентське самоврядування
 • Наукові товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених
 • Міжнародне співробітництво
 • Порядок внесення змін до статуту університет
 • Порядок реорганізації та ліквідації університету


Завантажити повний текст Статуту

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021