Навчальний посібник призначено для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». В посібнику приділено увагу основним аспектам організації та проведення практики, правам і обов’язкам практикантів, основні вимоги до її організації. Навчальний посібник є загальними для всіх магістрів освітньо-професійної програми підготовки і має надати методичну допомогу з питань підготовки, написання та оформлення звітної документації з практики.

applicationСтатут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» затверджено наказом МОНУ від 18 лютого 2022 року №206 та погоджено на конференції трудового колективу 28 жовтня 2021 року (протокол № 2).

Зміст документу:

 • Повне найменування із зазначенням типу
 • Концепція освітньої діяльності університету
 • Структура університету, статус і функції його структурних підрозділів
 • Повноваження міністерства освіти і науки україни
 • Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність
 • Органи управління університетом (Наглядова рада університету; Вчена рада університету; Квоти обрання до вченої ради; Вчені ради факультетів, навчально-наукових інститутів, філій; Ректор університету; Керівник факультету / навчально-наукового інституту)
 • Робочі та дорадчі органи
 • Порядок призначення радника ректора університету
 • Органи громадського самоврядування
 • Джерела надходження, порядок використання коштів та майна університету
 • Порядок звітності та контролю за провадженням фінансово-господарської діяльності
 • Вимоги до осіб, які можуть займати посади науково-педагогічних працівників
 • Студентське самоврядування
 • Наукові товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених
 • Міжнародне співробітництво
 • Порядок внесення змін до статуту університет
 • Порядок реорганізації та ліквідації університету


Завантажити повний текст Статуту

Положення про кафедру автоматизації та систем неруйнівного контролю приладобудівного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю – це базовий структурний підрозділ Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», що здійснює освітню, методичну й наукову діяльність за певною спеціальністю чи групою спеціальностей. Кафедра у своїй діяльності керується Стратегією розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського й має головну мету – створити всі умови для підготовки висококваліфікованих (досконалих – perfect) фахівців, здатних створювати сучасні наукові знання та інноваційні технології на благо людства й забезпечувати гідне місце України у світовому співтоваристві, створювати умови для всебічного професійного, інтелектуального, соціального та творчого розвитку особистості на найвищих рівнях досконалості в освітньо-науковому середовищі.

Розглянуто закони передачі теплової енергії, викладено фізичні основи реєстрації температури та наведені схеми побудови вимірювальних приладів, в тому числі й приладів для бесконтактного визначення температури. Розглянуто конструкції загальновживаних типів пірометрів, описано принцип їх дії та специфіку застосування. Подано огляд конструкцій тепловізійних систем, розглянуто способи вирішення завдань автоматицації процесів вимірювання температури з метою сприяти розвитку у студентів творчого мислення і спонукати їх до самостійного аналізу інженерних рішень. Також розглянуто фізичні принципи теплової дефектоскопії, наведено приклади застосування моделювання у сучасних дослідженнях.

Для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів спеціальності «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» та споріднених спеціальностей, а також наукових та інженерно-технічних працівників, фахівців в приладобудуванні та нерунівному контролі.

Технології теплового неруйнівного контролю [Електронний ресурс]: підручник для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / А. Г. Протасов, Ю. Ю. Лисенко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,6 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 133 с. Гриф надано Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 5 від 17.05.2021 р.)

Збірник доповідей науково-технічної конференції з міжнародною участю «Неруйнівний контроль в контексті асоційованого членства України в Європейському Союзі – NDT-UA 2019» / Київ, Україна: УТ НКТД, ‒ 2019 – №3, ‒ 61 с. - завантажити

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021