Основою навчального посібника є матеріали курсу лекцій «Бази даних», який викладається студентам приладобудівного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського. В навчальному посібнику розглянуто основи створення бази даних за допомогою СУБД Access. Навчальний посібник містить змістовний матеріал з теоретичних основ організації баз даних і систем керування базами даних. У посібнику розглянуто: загальні відомості про бази даних і системи керування базами даних, основні теоретичні поняття та терміни, які розкривають поняття баз даних, основи та принципи проектування баз даних, прийоми та засоби створення таблиць, простих та складних запитів, підлеглих форм і звітів та використання макросів для розв’язку задач.
Наведені комп’ютерні практикуми сприяють кращому засвоєнню матеріалу та отриманню навичок в реалізації баз даних у системі Microsoft Access. Задля закріплення та перевірки набутих навичок створеннята опрацювання баз даних наведено питання для самоконтролю з кожного розділу. Для студентів технічних спеціальностей КПІ ім. Ігоря Сікорського.

applicationСтатут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» - перейти

Положення про кафедру автоматизації та систем неруйнівного контролю приладобудівного факультету, 2022 р. - перейти

Положення університету

 • Антикорупційна програма - завантажити
 • Положення про організацію освітнього процесу КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 р. - завантажити
 • Положення про систему оцінювання результатів навчання (рейтингова система оцінювання РСО, 2022 р. - завантажити
 • Положення про дистанційне навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 р. - завантажити
 • Регламент організації освітнього процесу в дистанційному режимі, 2020 р. - завантажити
 • Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 р. - завантажити
 • Порядок надання допуску до заходів з ліквідації академічних заборгованостей та відрахування здобувачів за невиконання індивідуального навчального плану, 2020 р. - завантажити
 • Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 р. - завантажити
 • Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021 р. - завантажити (додатки до положення Д2, Д3, Д4, Д5, Д6, Д7)
 • Положення  про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті, 2023 р. - завантажити
 • Регламент проведення семестрового контролю в дистанційному режимі - завантажити
 • Регламент організації і проведення захистів кваліфікаційних робіт та атестаційних екзаменів в дистанційному режимі - завантажити
 • Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023 р. - завантажити
 • Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 р. - завантажити
  • Каталог вибіркових дисциплін першого (бакалаврського) рівня ВО - завантажити
  • Каталог вибіркових дисциплін другого (магістерського) рівня ВО, освітньо-наукова програма - завантажити
  • Каталог вибіркових дисциплін другого (магістерського) рівня ВО, освітньо-професійна програма - завантажити
  • Каталог вибіркових дисциплін третього (PhD) рівня ВО - завантажити
  • Сертифікатні програми
 • Положення про систему запобігання академічному плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020р. - завантажити
 • Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021 р. - завантажити
 • Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук в КПІ ім. Ігоря Сікорського - завантажити
 • Положення про куратора в КПІ ім.Ігоря Сікорського, 2021 р. - завантажити
 • Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін, 2020 р. - завантажити
 • Політика використання штучного інтелекту для академічної діяльності в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023 р. - завантажити

 

Викладачі кафедри додатково до аудиторних консультацій практикують проведення он-лайн консультацій з дисциплін, тематичних консультацій щодо питань підготовки та захисту дипломних робіт та проектів, практик, курсових проектів, лабораторних тощо. Консультації проходять за попереднім погодження зі студентами та вибором он-лайн сервісу (Skype, Viber, Telegram тощо). Домовитись про проведення он-лайн консультації чи семінару можна за допомогою кафедрального чату в Telegram (https://t.me/asnk_kpi) або за адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наступні завдання з поточних дисциплін можуть бути використані студентами для дистанційної/самостійної роботи з можливістю консультацій з викладачами в електронній формі:

У монографії викладено  наукове дослідження, в якому вирішено важливу науково-технічну проблему, що полягає у визначенні методів та засобів підвищення точністних характеристик приладової системи вимірювання механічних параметрів та стабілізації, покращення основних характеристик стабілізаторів, удосконалення методів вимірювання механічних величин, що впливають на функціонування стабілізаторів (кута установки датчиків кутової швидкості, жорсткості, люфтів, моментів опору повороту каналів наведення стабілізатора та ін.) в екстремальних умовах роботи (широкий діапазон зовнішніх вібраційних і температурних збурень) шляхом використання запропонованих нових прецизійних методів та засобів.  Монографія містить відповідні програми та алгоритми.

Призначена для магістрантів, аспірантів, докторантів, викладачів вищих навчальних закладів та спеціалістів наукових підрозділів і установ НАН України та інших наукових організацій.

Безвесільна, О. Підвищення точності комплексу стабілізації [Електронний ресурс]: Монографія / Безвесільна О., Киричук Ю., Толочко Т. - Електронні текстові дані (1 файл: 8,47 Мb). - Карлсруе, Німеччина, 2023. - 188 с.

Сторінка 1 із 6

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021