Індивідуальні навчальні плани за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, спеціалізацією Комп’ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики на 2019/2020 навчальний рік:

  • магістр професійної підготовки 1-го року навчання - завантажити
  • магістр наукової підготовки 1-го року навчання - завантажити
  • магістр професійної підготовки 2-го року навчання - завантажити
  • магістр наукової підготовки 2-го року навчання - завантажити

Викладено фізичні основи ультразвукового контролю, описано механічні коливання та хвилі в пружних середовищах, розглянуто форми хвильових процесів та чинники, що обумовлюють згасання акустичних хвиль під час їх поширення в різних середовищах. Особливу увагу приділено розрахункам акустичних полів п’єзоперетворювачів та конструкціям різних типів ультразвукових датчиків. Пояснено принципи складання та розрахунку акустичних трактів. Наведено методи ультразвукового контролю матеріалів та описані їх характеристики.

Для студентів закладів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики» спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Може бути корисною для аспірантів, викладачів та фахівців, що займаються розробкою засобів ультразвукового неруйнівного контролю.

Лабораторні роботи входять до складу кредитного модулю дисципліни «Теплові методи неруйнівного контролю». Основні завдання циклу лабораторних занять полягають у закріпленні на практиці теоретичних знань, отриманих студентами під час лекційних занять з даного кредитного модуля, а також застосування методів розрахунків, що вивчаються в рамках практичних занять. Метою виконання лабораторних робіт є закріплення, поглиблення та систематизування знань, одержаних студентами, а також формування у студентів вміння проводити навчально-наукові дослідження, інженерні розрахунки, формування навичок творчої роботи, опанування загальними та спеціальними методами сучасних наукових досліджень.

Наведені методичні вказівки є допоміжним матеріалом для вивчення курсу «Теплові методи неруйнівного контролю» та виконання розрахунково – графічної роботи з розрахунку окремих параметрів тепловізорів з оптико-механічним скануванням.
У методичних вказівках надано теоретичні відомості про закони розповсюдження інфрачервоного випромінювання і наведено приклади розрахунку окремих його характеристик, а також наведено приклад розрахунку таких параметрів тепловізійної системи як максимальна дальність виявлення об’єкта та температурна чутливість.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021