В посібнику наведено основні аспекти організації та проведення практики, права та обов’язки практикантів, основні вимоги до її проходження. Навчальний посібник є загальними для всіх здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою підготовки «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні», спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» і має надати методичну допомогу з питань підготовки, написання та оформлення звітної документації з практики.

Безуглий М.О. Виробнича практика. Організація, проходження та захист звіту [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», освітньо-професійної програми «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» / М.О. Безуглий, Н.І. Бурау, Ю.В. Киричук, М.В. Філіппова; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 40 с.
завантажити

Основою навчального посібника є матеріали курсу лекцій «Бази даних», який викладається студентам приладобудівного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського. В навчальному посібнику розглянуто основи створення бази даних за допомогою СУБД Access. Навчальний посібник містить змістовний матеріал з теоретичних основ організації баз даних і систем керування базами даних. У посібнику розглянуто: загальні відомості про бази даних і системи керування базами даних, основні теоретичні поняття та терміни, які розкривають поняття баз даних, основи та принципи проектування баз даних, прийоми та засоби створення таблиць, простих та складних запитів, підлеглих форм і звітів та використання макросів для розв’язку задач.
Наведені комп’ютерні практикуми сприяють кращому засвоєнню матеріалу та отриманню навичок в реалізації баз даних у системі Microsoft Access. Задля закріплення та перевірки набутих навичок створеннята опрацювання баз даних наведено питання для самоконтролю з кожного розділу. Для студентів технічних спеціальностей КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Підготовлено відповідно до освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. Наведено методи системного аналізу та принципи системного підходу а також розглянуто різноманітні сучасні інформаційні технології, зокрема, технології м’яких обчислень, нейротехнології, технології fuzzy logic, технологію Excel Solver та ін., що використовуються для автоматизації обробки та аналізу даних, розв’язання задач дослідження операцій та прийняття рішень у системному аналізі при проведенні наукових досліджень, в тому числі у сфері автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Наведено приклади практичних задач та індивідуальні завдання для самостійних робіт аспірантів.
Для аспірантів та викладачів спеціальності “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ”, фахівців даної галузі.

Практикум містить теоретичний матеріал, приклади та комплекс завдань для комп'ютерного практикуму та самостійної роботи студентів з дисципліни «Інтелектуальні та інформаційні системи». Надано інформацію про аналіз та синтез нейронних мереж, проаналізовано методи оптимізації навчання нейронних мереж та надано рекомендації з їх використання. Висвітлено особливості побудови і використання повнозв’язних, згорткових та рекурентних мереж, а також прийоми навчання глибинних нейронних мереж, зокрема метод перенесення навчання та метод тонких налаштувань. Практикум може бути корисний студентам та фахівцям з інтелектуального аналізу даних.

Навчальний посібник містить матеріали по розробці тензорезисторних перетворювачів найбільш значимих параметрів більшості технологічних процесів, а саме тиску та сили. В посібнику розглядаються принципові і структурні схеми тензорезисторних перетворювачів; розрахунок і конструювання пружних перетворювачів; основні види електричних ланцюгів; основні джерела похибок і методи їх компенсації; наведені рекомендації з вибору матеріалу для пружних перетворювачів. Наведений матеріал може бути використаний студентами при підготовці і інших самостійних і кваліфікаційних робіт, а саме дипломних проектів і магістерських дисертацій.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021