Навчальний посібник містить інформацію щодо використання різних типів теплових датчиків, пристроїв для реєстрації теплового поля об’єктів та моделювання процесів в об’єктах в умовах дії на них теплового поля. Викладено інформація буде корисною в процесі виконання лабораторних робіт та дипломного проектування за близькими темами. Також у навчальному посібнику розглянуто організаційні питання роботи над лабораторними дослідженнями, послідовність та методику виконання, наведено вимоги щодо оформлення та процесу захисту готових робіт. Навчальний посібник призначено для здобувачів ступеня бакалавра в галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування», спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та споріднених спеціальностей, а також наукових та інженерно-технічних працівників, фахівців, які займаються тепловим неруйнівним контролем та проектуванням приладів.

Технології теплового неруйнівного контролю. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: А. Г. Протасов, Ю. В. Куц, Ю. Ю. Лисенко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,49 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 90 с.
перейти

В основу навчального посібника покладено матеріали курсу лекцій «Елементи і пристрої автоматики та систем управління». Навчальний посібник складено для студентів усіх форм нав- чання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 151 – Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології з метою допомоги під час підготовки до занять та складання заліку з дисципліни «Елементи і пристрої автоматики та систем управління». У навчальному посібнику викладено основні фундаментальні теоретичні положення з питань елементів і пристроїв автоматики та систем управління (ЕПАСУ), наведено методику та приклади розрахунків ЕПАСУ, а також відомості про практичне застосування ЕПАСУ і нові напрямки у галузі розробки та удосконалення ЕПАСУ. Акцент зроблено на сучасні найбільш досконалі різновиди ЕПАСУ, такі як пристрої інформаційно-вимірювальної техніки та автоматизації, які практично не описані у технічній літературі. Наприкінці кожного розділу навчального посібника запропоновано задля закріплення та перевірки набутих знань та навичок питання для самоконтроля. Призначено для бакалаврів, аспірантів, докторантів з автоматизації, приладобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для фахівців науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій з автоматизації, приладобудування та машинобудування.

Елементи і пристрої автоматики та систем управління. Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для для здобувачів ступеня бакалавра, за освітньою програмою «Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. М. Безвесільна, Т. О. Толочко. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,85 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 328 с.
перейти

В навчальному посібнику наведено загальні вимоги до дипломних проєктів здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології» та освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні». Представлені чіткі вимоги до структури, обсягу, змісту дипломного проєкту (роботи) та правила оформлення дипломного проєкту (роботи). Надано послідовність виконання дипломного проєкту (роботи), перелік документів, що представляються до захисту та рекомендації до доповіді на захисті.

Бакалаврський дипломний проєкт: Організація виконання та захисту, вимоги до структури, змісту та оформлення: навчальний посібник [Електронний ресурс] : навчальний посібник призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. : В. С. Антонюк, Н. І. Бурау, Ю. В. Киричук, М. В. Філіппова. – Електронні текстові данні (1 файл: 500.69 КБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 45 с.
перейти

В посібнику наведено основні аспекти організації та проведення практики, права та обов’язки практикантів, основні вимоги до її проходження. Навчальний посібник є загальними для всіх здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою підготовки «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні», спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» і має надати методичну допомогу з питань підготовки, написання та оформлення звітної документації з практики.

Безуглий М.О. Виробнича практика. Організація, проходження та захист звіту [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», освітньо-професійної програми «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» / М.О. Безуглий, Н.І. Бурау, Ю.В. Киричук, М.В. Філіппова; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 40 с.
завантажити

Підготовлено відповідно до освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. Наведено методи системного аналізу та принципи системного підходу а також розглянуто різноманітні сучасні інформаційні технології, зокрема, технології м’яких обчислень, нейротехнології, технології fuzzy logic, технологію Excel Solver та ін., що використовуються для автоматизації обробки та аналізу даних, розв’язання задач дослідження операцій та прийняття рішень у системному аналізі при проведенні наукових досліджень, в тому числі у сфері автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Наведено приклади практичних задач та індивідуальні завдання для самостійних робіт аспірантів.
Для аспірантів та викладачів спеціальності “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ”, фахівців даної галузі.

АСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021